١٢٠ سالگی "کنفدراسیون سراسری کار " در فرانسه

صدا ۰۷:۰۷
Reuters/Christian Hartman

بروزهای چهاردهم و پانزدهم اکتبر، " کنفدراسیون سراسری کار" یا CGT* بزرگترین سندیکای فرانسه، با کمی تاخیر، ١٢٠ سالگی خود را طی یک همایش پژوهشی در شهر "لیموژ" جشن می گیرد. این سندیکا در ماه سپتامبر سال ١٨٩٥ در شرایطی در فرانسه پا به عرصه وجود گذاشت که قانون نافذه در سال ١٨٨۴ در فرانسه به تازگی اجازه تشکیل سندیکاها را داده بود. 

تبلیغ بازرگانی

کنفدراسیون سراسری چنانکه "برنار ویویه"، رئیس "انستیتوی کار" و کارشناس مسایل کار و سندیکا توضیح میدهد، جنبشی بود متشکل از گرایشهای مختلفی که اکثر آنان تحت تاثیر جنبش کارگری وقت قرار داشتند و به مروز زمان در جهت دفاع از حقوق و شرایط کاری در همه عرصه های قرار گرفتند:

«جنبش سندیکایی ١٨٩٥ یک جنبش چند گانه بود که در آن آنارشیست های طرفدار سندیکاها، ، انقلابیون و اصلاح طلبان عضویت داشتند. یک صدو بیست سال بعد، هنوز هم این نگرش های متفاوت عملکردهای سندیکایی، در درون کنفدراسیون سراسری کار که اولین نهاد سندیکایی در فرانسه را تشکیل میدهد، در درون سندیکای "نیروی کارگر"** که رسما بخشی از کنفدراسیون سراسری کار را تشکیل میدهد اما از جریان اصلاح طلبانه گفتگو نمایندگی می کند و یا هم در درون سندیکاهای دیگری که از کنفدراسیون سراسری تاثیر پذیرفته اند، پابرجا هستند. این سندیکاها بیشتر از حقوق، کار و شرایط کاری دفاع می کنند.»

آنچه که در تاریخ ایجاد کنفدراسیون سراسری جالب است آن است که حدود سه ماه قبل از تشکیل اولین کنگره این سندیکا، اولین جنبش اعتصابی زنان لیموژ با شرکت ٨۴ کارگر زن، در یک کارخانه لباس زیر زنانه در اعتراض به عبادت تحمیلی از سوی کارفرما براه افتاد. این اعتصاب که بیشتر از سه ماه طول کشید زمینه را مساعد کرد تا کنفدراسیون سراسری سه تن از زنان اعتصاب کننده را به ریاست کنگره خود انتخاب کند.

باید گفت تاریخ مبارزات و مطالبات سندیکای سراسری، همطراز با سندیکاهای دیگر فرانسه از جمله "کنفدراسیون دمکراتیک کار در فرانسه" یا*** CFDT، با مبارزات پیگیر برای حصول هشت ساعت کار روزانه، تعطیلات همراه با حقوق، هفته کاری ٣٥ ساعت و بازنشستگی در شصت سالگی همراه بوده است.

مبارزات دشوار برای حصول این مطالبات در طی دوران طولانی باعث شد بخشی از حقوق بگیران به عضویت سندیکاها از جمله کنفدراسیون سراسری بپیوندند اما علیرغم این گرایشها، درصدی عضویت حقوق بگیران فرانسه در این سندیکا ها امروز از ۷ درصد فرا تر نمی رود.

بر مبنای آخرین آمار منتشر شده، کنفدراسیون سراسری امروز نزدیک به ٨٠٠ هزار نفر عضو دارد و این رقم از شمار اعضای کنفدراسیون دمکراتیک کمتر است اما رقم بالای دفاتر محلی در سرتاسر فرانسه  کیفیت ساختاری و سازماندهی باعث شده است کنفدراسیون سراسری اولین نهاد سندیکایی فرانسه محسوب باقی بماند.

شماری از ناظران رقم پائین عضویت در سندیکاهای فرانسه را نشانه ای از ضعف جنبش سندیکایی در این کشور میدانند اما برنار ویویه می گوید علیرغم این ضعف، اقدامات سندیکایی به بهبود وضعیت حقوق بگیران می انجامد :

« کنفدراسیون سراسری کار اولین نهاد سندیکایی در فرانسه است که اگرچه از لحاظ محبوبیت با رقابت سندیکای "کنفدراسیون دمکراتیک کار در فرانسه" روبروست اما از لحاظ سازماندهی وساختاری در سرتاسر فرانسه ٨٥٠ شعبه محلی دارد و یک دستگاه دارای کیفیت و فعال است.

جنبش سندیکایی فرانسه با فقط ۷ درصد عضویت، در کل در وضعیت بدی قرار دارد اما بصورت کلی اقدامات سندیکایی، از جمله اعتصابات از جانب سندیکای سراسری و یا گفتگو ها از سوی سایر سندیکاها، به حصول مطالباتی در جهت حفاظت از همه حقوق بگیران و بهزیستی آنان منجر می شود. دنیای کار آنقدر هم که تصور می رود، دچار ضعف نیست و ما در فرانسه بیشتر یک جنبش سندیکایی فعال داریم تا عضو بگیر. »

به نظر میرسد درصدی پائین عضویت تنها مشکل سندیکاها از جمله کنفدراسیون سراسری در فرانسه نیست.
باید گفت در چند سال گذشته، تغییرات عمده در رهبری این سندیکا از جمله جابجایی روسای آن، نمایانگر اختلافات درونی در داخل این سندیکا هستند.

برخی ها این اختلافات را ناشی از مواضع نسبتا تند کنفدراسیون سراسری حین طرح مطالبات اجتماعی در برابر کارفرماها اعم از خصوصی یا دولتی میدانند و معتقدند که کنفدراسیون سراسری با اخذ مواضع رادیکال، گذشته به اصطلاح انقلابی خود را دنبال می کند.

در چنین حالتی، خیلی ها منتظرند کنگره سال آینده کنفدراسیون سراسری گزینه ها و سمتگیری های جدید از جمله گفتگو بجای اعتصابات را در برابر این کنفدراسیون قرار دهد :

برنار ویویه :
« سندیکای سراسری کار در چشم انداز کنگره خود در ماه آوریل ٢٠١٦ در برابر یک گزینه و یا سمتگیری قرار دارد. این سندیکا مدت زیادی تحت تاثیر شدید حزب کمونیست قرار داشت اما امروز از الزام اطاعت از یک نیروی سیاسی که خود از یک قدرت خارجی اطاعت می کرد رهایی یافته و آرام آرام راه خود بسوی سندیکالیزم حرفه ای یا سندیکالیزم مطالباتی و نه الزاما سندیکالیزم ضدیت رادیکال، باز می کند.

در فضای اجتماعی سنگین و بسته امروز، دیگر سخن گفتن از فتوحات لینینیستی محلی ندارد و زمان، زمان دفاع از منافع صنفی و حرفه ای در کارخانه ها است و گفتگوها جای اعتصابات را می گیرد.»

پاسخ حقوق بگیران به در خواست کنفدراسیون سراسری و شماری از سندیکاهای دیگر برای اعتصاب عمومی در راه آهن، شرکت های ترانسپورتی  و یا مدارس فرداهشتم اکتبر، آزمایش بزرگی در این جحت برای کنفدراسیون بشمار می رود.

*Confédération Générale du Travail
** Force Ouvrière
*** Confédération Française Démoctratique du Travail

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید