زمینه ها و دیدگاه ها

جمهوری پنجمِ فرانسه: اختیارات رئیس دولت و میراث روسای جمهوری پیشین

: منتشر شده در

رای دهندگان فرانسوی در روزهای ٢٣ آوریل و ٧ ‌ماه مه پای صندوق‌های رای می‌روند تا هشتمین رئیس دولتِ جمهوری پنجم را برگزینند.در زمینه‌ها و دیدگاه‌ها این بار، نخست چگونگی پیدایش جمهوری پنجم فرانسه و اختیاراتِ اعطاء شده به رئیس جمهوری را در قانون اساسی این کشور بررسی می کنیم و سپس به میراث بازمانده از روسای جمهوری پیشین نظر می اندازیم. در بخش نخست، شاهرخ بهزادی از سحرگاه جمهوری پنجم آغاز راه می‌کند وسپس نیلوفر اکبری دفتر یادبود روسای جمهوری این کشور را ورق می زند.این برنامه را در فایل صوتی بالا گوش کنید.

روسای جمهوری پیشین فرانسه از راست به چپ و از بالا به پایین: شارل دوگل، ژرژ پمپیدو، والری ژیسکاردستن، فرانسوا میتران، ژاک شیراک و نیکلا سارکوزی
روسای جمهوری پیشین فرانسه از راست به چپ و از بالا به پایین: شارل دوگل، ژرژ پمپیدو، والری ژیسکاردستن، فرانسوا میتران، ژاک شیراک و نیکلا سارکوزی DR