سیمای فرانسه

کار مرکزیت خود را برای جوانان فرانسوی از دست داده است

: منتشر شده در

به موازات تغییرات ساختاری جهان کار، جوانان فرانسوی بیش از پیش در پی ایجاد تعادل میان کار و زندگی خارج از حیطۀ کار بمثابۀ شغل هستند. در تلقی جوان امروز فرانسه کار جایگاه مرکزی گذشته را از دست داده و جای آن را زندگی عاشقانه، تفریح و اشکال متنوع تعهدات فردی و اجتماعی گرفته است. کلیه تحقیقات میدانی نشان می دهند که گرایش به استقلال از کار به ویژه در نزد زنان جوان فرانسه رو به توسعه است.

برای نسل کنونی جوانان فرانسه زندگی خارج از کار اهمیت بمراتب بیشتری دارد
برای نسل کنونی جوانان فرانسه زندگی خارج از کار اهمیت بمراتب بیشتری دارد Ouest France
تبلیغ بازرگانی

پنجشنبه هفتم دسامبر در دانشگاه "پیئر و ماری کوری" پاریس پنجمین کنفرانس دوسالانۀ کار و آموزش حرفه ای برگزار شد. به همین مناسبت "مرکز مطالعات و تحقیقات حرفه ای" فرانسه اثری را دربارۀ دگرگونی رابطۀ جوانان فرانسوی با پدیدۀ شغل طی بیست سال گذشته منتشر کرده است.

نتایج این پژوهش که در تهیه آن بیست تن از دانشگاهیان و پژوهشگران عرصۀ جامعه شناسی کار شرکت کرده اند، نشان می دهند که طی بیست سال گذشته به موازات نظم گریزی بازار کار، دسترسی به کار در فرانسه دشوارتر شده است اگر چه همزمان از کیفیت کار نیز کاسته شده است.

در فاصلۀ سال های ۲٠۱٠-۱٩٩۸ دسترسی سریع و پایدار جوانان فرانسه به شغل از ٧۲ درصد به ٦۲ درصد کاهش یافته است. قراردادهای موقت کار که زمانی سرآغاز دسترسی به مشاغل پایدار بودند، دیگر چنین نقشی را بازی نمی کنند. قراردادهای دائمی کار برای جوانان که در سال ۱٩٩۲ به ۶۰ درصد می رسید در سال ۲٠۱٠ به ۵۲ درصد کاهش یافت. در همین مدت شمار جوانانی که به مشاغل دولتی دست یافته اند از ٩ درصد در سال ۱۹۹۲ به ٤ درصد در سال ۲٠۱٠ کاهش یافت. در این بین انواع مشاغل بی ثبات و ناپایدار شامل ۲٣ درصد جوانان از جمله ۱۵ درصد جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها می شود.

کاهش دسترسی به مشاغل پایدار ارتباط نزدیکی به درجۀ آموزش و تعلیم و دیپلم جوانان دارد. دسترسی جوانان فارغ التحصیل به قراردادهای دائمی کار از ٧۸ درصد به ٧٤ درصد کاهش یافته و شمار کسانی که در میان این جمعیت به مشاغل دولتی دست یافته اند از ۱٧ درصد به ٧ درصد رسیده است.

این حال، جوانانی که از دیپلم و آموزش حرفه ای کافی برخوردار نیستند به سرعت به حاشیه رانده می شوند. این دسته از جوانان که دوازده سال پیش ۲٣ صد نیروی فعال را تشکیل می دادند اکنون ٤٠ صد نیروی فعال جامعه را تشکیل می دهند.

اما، اتفاقی که در این بین روی داده عبارت از این است که برغم مشکلات، جوانان امروز فرانسوی بیش از گذشته بی ثباتی درازمدت شغل را می پذیرند و در عین حال در قیاس با جوانان نسل قبل نسبت به آینده خوش بین تر به نظر می رسند، به طوری که بی ثباتی حرفه ای و دشواری دسترسی به شغل تغییر کیفی را در رابطۀ جوانان با کار به وجود آورده است.

در حالی که قراردادهای موقت کار به طور پیوسته رو به فزونی گذاشته اند، خود جوانان بیشتر جویای مشاغل ناپایدار هستند. این گرایش بیشتر در بین جوانان فارغ التحصیل رایج است تا در بین جوانان غیردیپلمه ای که برایشان مشاغل پایدار و باثبات همچنان از ارجحیت خاصی برخوردار است.

دیگری که نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می دهد عبارت از این است که برغم مشکلات و دشواری های مربوط به کسب کار، ٧٣ درصد جوانان امروز نگرانی کمتری نسبت به آینده خود دارند، در حالی که این رقم بیست سال پیش به ٦۲ درصد می رسید.

با این همه، شاخص های مربوط به کیفیت مشاغل ظاهراً اثری بر داوری جوانان دربارۀ وضعیت حرفه ای شان ندارند. بالعکس داوری جوانان دربارۀ کار، مستقل از فرصت های واقعی دستیابی به شغل به نظر می رسد. هم اکنون۲٠ درصد جوانان شاغل فرانسوی در جستجوی کار جدید هستند، اگر چه همزمان نسبت به شغل و وضعیت حرفه ای شان ابراز رضایت می کنند.

در بیست سال گذشته جوانان فرانسوی مدت زمان بیشتری را صرف آموزش به ویژه کسب دیپلم های دانشگاهی کرده اند و به نظر می رسد که این گرایش گویای نوعی امیدواری و خوش بینی نسبت به آینده باشد. طی بیست سال گذشته شمار جوانانی که در دانشگاه های فرانسه ثبت نام کرده اند ٣۵ درصد افزایش یافته است. دیپلم دانشگاهی دژی در مقابل بیکاری است و زمینه های دستیابی به شغل را تسهیل می سازد.

در این حال، تصور جوانان دربارۀ هنجارهای کار نیز تغییر یافته به همان نسبت که تصویر یا تصور پیشین کارفرما نیز دچار تغییرات کیفی در ذهنیت اجتماعی جامعۀ فرانسه شده است. با کاهش پیوسته شمار قراردادهای دائمی کار، گرایش جوانان نیز به انجام مشاغل غیررایج، آزاد یا مستقل نیز افزایش یافته است. این گرایش که در سال ۱٩٩۲ شامل ٣۲ درصد جوانان می شد در سال ۲٠۱٠ به ۵٠ درصد رسید و امروز نیز بمراتب از این نیز فراتر رفته است. به عبارت دیگر، بیش از نیمی جوانان فرانسوی به مشاغلی خارج از مناسبات سنتی کار و کارفرما روی می آورند و باصطلاح "خوداشتغالی" جهشی بیسابقه را تجربه می کند.

جوانان فرانسوی بیش از پیش در پی ایجاد تعادل میان کار و زندگی خارج از حیطۀ کار بمثابۀ شغل هستند. در تلقی جوان امروز فرانسه کار جایگاه مرکزی گذشته را از دست داده و جای آن را زندگی عاشقانه، تفریح و اشکال متنوع تعهدات فردی و اجتماعی گرفته است.

در واقع، رابطۀ فرد با کار از اوایل دهۀ ۱٩۸٠ در حال دگردیسی است و این دگردیسی در نسل کنونی جوانان فرانسوی شتاب بیشتری یافته است. کلیه تحقیقات میدانی نشان می دهند که گرایش به استقلال از کار به ویژه در نزد زنان جوان فرانسه رو به توسعه است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید