اندکی از رنج های دختران و زنان در افغانستان

صدا ۱۱:۰۹

امروز، در میان آثار معاصر افغانستانی، «اندکی از رنج های دختران و زنان افغانستان» را، که نوشتهء آقای نصیر مهرین است، برای شما معرفی میکنم.

تبلیغ بازرگانی

کتاب جدید آقای مهرین، جوابگوی یکی از مشکلات مهم جامعۀ افغانستان است. ولی چنانچه در عنوان کتاب آمده است، این کتاب مشکلات زنان را در ابعاد متعدد آن بررسی نمیکند، بلکه نگاهی به این مسایل است. پسمانی افغانستان، و جغرافیای سنگین آن، در کنار خود برای این کشور، در طی قرن های اخیر، نه تنها جنگ و بی امنیتی به بار آورد، بلکه همچنان، حقوق اقلیت ها و ضعفا هم در این کشور، بیشتر از جا های دیگر پامال شد.

در بررسی کتاب «اندکی از رنج های دختران و زنان افغانستان»، با آقای مهرین، نویسندۀ آن، در واقع، وضعیت زنان افغانستان را بررسی میکنیم. آقای مهرین میگوید که در تارسخ سرزمین ما، از زنان زیاد صحبت نشده است و اگر هم گاهی صحبتی از زنان است، در حاشیۀ عملکرد های قهرمانانۀ مردان قهرمان است. و این فرامشوکاری باید افشا و جبران شود. از سوی دیگر تجارب مثبتی که در سالهای اخیر صورت گرفت، با مشکلات زیادی مواجه بود.

بررسی این موانع و عدم حضور زنان در تاریخ باعث نوشتن این کتاب شد.

گفتگو با نصیر مهرین، نویسندۀ کتاب اندکی از رنج های دختران و زنان افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید