گاهی قدرت فقط زبان مبارزه را می‌فهمد؛ گفت‍گو با حافظ موسوی

صدا ۱۷:۲۹
حافظ موسوی
حافظ موسوی DR

پیشینه اعتراض و طغیان در ادبیات فارسی به ویژه شعر معاصر فارسی چیست؟ اعتراضات مردمی ایران در دوره‌های مختلف چگونه در ادبیات بازتاب داشته است؟ حافظ موسوی، شاعر و پژوهشگر در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه توضیح می‌دهد.