دسترسی به محتوای اصلی
کتاب‌ها و اندیشه‌ها

تعهد نویسنده در ایران کنونی - گفت‌وگو با فهیمه فرسایی

صدا ۱۱:۴۰
فهمیه فرسایی، نویسنده، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار
فهمیه فرسایی، نویسنده، منتقد ادبی و روزنامه‌نگار farsaie.de
۱۳ دقیقه

حوادث اخیر ایران بار دیگر موضوع تعهد نویسنده و هنرمند را پیش کشیده است. فهیمه فرسایی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه توضیح می‌دهد.

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.