کتاب‌ها و اندیشه‌ها

تاثیرپذیری یک شاعر کانادایی از اشعار مولوی

صدا ۱۱:۴۲
رابرت مک آلپاین، شاعر کانادایی
رابرت مک آلپاین، شاعر کانادایی DR

به تازگی کتاب «بالهای شگفتی» مجموعه ای از اشعار رابرت مک آلپاین، شاعر کانادایی با ترجمه نگار معتمد خراسانی، به زبان فارسی منتشر شده است. خانم معتمد خراسانی در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره این اشعار و همچنین تاثیرپذیری شاعر از مولوی، شاعر بزرگ فارسی زبان سخن می گوید.