افغانستان/ آزادی

فریدم هاوس (خانه آزادی): افغانستان جزو کشورهای غیرآزاد جهان

انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 در افغانستان
انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 در افغانستان

"فریدم هاوس"(خانه آزادی) که مقرآن درنیویورک قرار دارد، گزارش خود را درمورد میزان و محدویت آزادی ها در کشورهای جهان انتشارداد.

تبلیغ بازرگانی

"فریدم هاوس"(خانه آزادی) که مقرآن درنیویورک قرار دارد، گزارش خود را درمورد میزان و محدویت آزادی ها در کشورهای جهان انتشارداد.
این مرکزتحقیقاتی پیرامون "میزان محدودیت ویا بسط آزادی" در کشورهای جهان هرساله گزارشی را ازآخرین تحولات در این زمینه انتشارمی دهد.
این سازمان درگزارش خود در کنارکشورهای غیرآزاد، بنا برارزیابی این سازمان، مانند ایران، برمه، عراق، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان، ازبکستان، آذربایجان، بلاروس و چند کشور، افغانستان را نیز در زمره کشورهای غیرآزاد جهان مورد ارزبابی قرارداده است.
در این میان کشورهائی مانند پاکستان، ارمنستان، بوسنیا، گرجستان، قرقیزستان، اوکراین و چند کشور دیگر در ردیف دوم ، یعنی دارای آزادی های نسبی قرار گفته اند.
"خانه آزادی" همه ساله برای نمایش منحنی ارزیابی خود اعداد یک تا هفت را محک قرارمی دهد.
کشورهای دارای بیشترین آزادی ها با نمره (1) و کشورهای دارای کمترین آزادی ها با نمره (7) نمایش داده می شوند. افغانستان که در سال دوهزارونه به نمره (5) دست یافته بود در گزارش سال دوهزاروده میلادی به نمره شش تنزل داده شده است.

فریدم هاوس درگزارش خود، انتخابات سال دو هزارونه میلادی درافغانستان را به سبب "تخلفات" گسترده و حضورشماراندکی از حائزین شرایط درپای صندوق های رای، رضایتبخش نمیداند .فریدم هاس  می افزاید پس از انجام این انتخابات، وخامت شرایط امنیت درکشورهمراه با تردید درمورد مشروعیت ومسئولیت حکومت آقای کرزی به معضلی در پیش پای رئیس جمهوری برای گسترش اقتداردولت مرکزی تبدیل شده است.
فریدم هاوس دربخش دیگری ازگزارش خود خاطرنشان می کند که نمی توان گفت که در افغانستان دموکراسی برپایه یک انتخابات آزاد وجود دارد. اگر چه در این کشورشاهد انتخابات بوده ایم، ولی همچنان نارسائی های عمده در زمینه وجود نهادهای سیاسی لازم، اداره توانمند امور و شفافیت در کارکرد نهادهای دولتی به چشم می خورد.
 

گفتگو با کریم پاکزاد

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید