گفتگو- افغانستان/ مهاجرت

فشار های سیاسی بر مهاجرین افغان

مهاجران افغان در شهر یزد
مهاجران افغان در شهر یزد MEHR

از یک سو پاکستان برای برگشت مهاجرین افغان تاریخ نهایی تعین کرده است و از سوی دیگر در شهر یزد- در ایران، یک واقعۀ جنایی باعث یورش پولیس به افغان های این شهر و فرار آنان از منازل‌شان میشود.

تبلیغ بازرگانی

تاریخ نهایی سکونت افغان‌های مهاجر در پاکستان، فردا به پایان میرسد و تشویش در این است که احتمال دارد پاکستان چنانچه تهدید کرده است، دست به اخراج تعدادی از افغان‌های مقیم این کشور بزند.

گذشته از شرایط سخت مهاجرت بصورت عموم و مشکلات مهاجرین در ایران و پاکستان، بصورت معمول بنظر میاید که در این اواخر، وضعیت مهاجرین خراب تر از گذشته شده است.

گفتگو با توریالی غیاثی

نابسامانی فعلی وضع مهاجرین افغان در کشور های همسایه را با آقای توریالی غیاثی، دیپلمات سابق افغانی در ایران در میان گذاشتیم.

آقای غیاثی، با یاد آوری اینکه این اوضاع تازه نیست، میگوید که اگر چه در اصل مهاجرت یک پدیدۀ اجتماعی است ولی معمولاً از آن استفادۀ سیاسی میشود و کشورهای همسایه، از مهاجرین برای آوردن فشار روی حکومت افغانستان استفاده میکنند.

در مورد فشار های پاکستان، آقای غیاثی میگوید که این کشور در یک انزوای سیاسی قرار دارد و فراتر از آنچه در روابط میان دو کشور همسایه معمول است، از افغانستان درخواست دارد. او همچنان تصریح میکند که دلیل این اقدام پاکستان اقتصادی نیست چونکه مهاجران افغان در پاکستان، توسط افغان‌های ساکن کشور های غربی کمک میشوند و این کمک ها در سطح کشور پاکستان، باعث ورود ارز خارجی به این کشور میشود و در اقتصاد آن نقش مثبت دارد.

در مورد اقدامات حکومت افغانستان که در آن وزارتی به نام امور مهاجرین وجود دارد و پول‌های فراوانی هم از سازمان‌های جهانی، برای حل این مشکل سرازیر شد، آقای غیاثی میگوید که ناکاهی ها زیاد است ولی وزارت عودت مهاجرین، به هر حال تلاش های خود را انجام داده است تا زمینه را برای برگشت مهاجران آماده کند. ولی مهمترین مشکل که مانع پیشرفت در این ساحه میشود- به گفتۀ آقای توریالی غیاثی- کمبود امنیت است و اگر چه تلاش های عمومی جریان دارد، ولی هنوز هم افغانستان یکی از بی امنیت‌ترین کشورهای دنیاست.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید