ایران

فوت جوان میوه فروش خوزستانی به علت خود سوزی

تبلیغ بازرگانی

یک جوان دستفروش خوزستانی که خود را، دراعتراض به برچیده شدن بساط میوه فروشی‌اش آتش زده بود، بامداد امروز دربیمارستان مطهری تهران درگذشت.

یونس عساکری، جوان دستفروش خوزستانی، روز شنبه بیست وچهارم اسفند ماه گذشته دراعتراض به مامورین شهرداری که بساط میوه فروشی‌اش را برچیده بودند درمقابل شهرداری خوزستان خود را آتش زد و چند روز بعد به علت شدت جراحات به تهران منتقل شد ولی معالجات موثر واقع نشد و دربیمارستان مطهری تهران درگذشت.

در واکنش به خود سوزی جوان میوه فروش قدرت الله دهقان معاون امنیتی و انتظامی استداندار خوزستان به خبرگزاری فارس گفته است: نمی‌توان به طور قطع گفت که شهرداری خرمشهر مقصراست، اما در صورت سهل انگاری وکم کاری در برخورد با ارباب رجوع، استانداری خوزستان قاطعانه برخورد خواهد کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید