افغانستان / زنان

قانون حمایت از خشونت علیه زنان در کانون بحث حقوقدانان و جامعه مدنی

در افغانستان موضوع خشونت علیه زنان همچنان ازعمده ترین بحث های محافل سیاسی، جامعه مدنی و میان حقوقدانان این کشور است.

تبلیغ بازرگانی

 قانونی که در سال های اخیر با تلاش بانوان هودار حقوق بشر فراهم آمد هنوز در لویه جرگه به تصویب نرسیده است.
با این که این قانون در هفته های اخیر تا حدودی به نفع حمایت بیشتر از زنان مورد تجدید نظر قرارگرفته، با این حاله هنوز به گفته حقوقدانان همچنان به طور اساسی حافظ حقوق زنان مورد خشونت نیست.
در این قانون شهادت اعضای خانواده محل وقوع خشونت در دادرسی مورد عنایت قرار نمی گیرد.
این درحالی است که بیشتر قربانیان خشونت اعضاء و یا زنان خانواده هستند که از سوی مردان مورد عملیات ایذایی قرار میگیرند و در واقع قربانیان چنین خشونت هائی درموقعیتی قراردارند که شاهدان عینی جز اعضای خانواده وجود ندارد.
میلیار زالمای، استاد حقوق درکابل می گوید: تاکنون اصلاً قانونی در حمایت از زنان قربانی وجود نداشته است و قانون جدید نیز از نظر حقوقدانان قادر به حل اساسی موضوع حاد خشونت علیه زنان نیست.

مسئولین اتحادیه اروپا با انتقاد از بند های 25 و 26 این قانون که شهادت اعضای خانواده را غیر حقوقی میداند و خواستار اصلاح آن شده است. خانم کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این موارد را نوعی " یک گام به عقب درراستای تامین عدالت و مبارزه برای بدست آوردن حقوق زنان ودختران در افغانستان دانسته است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید