افغانستان / جنایت جنگی

قضیۀ "جرمی مارلوک"

Jeremy Morlock
Jeremy Morlock

بعد از بررسی اتهام سرباز امریکایی مبنی بر قتل سه تن غیر نظامی در قندهار، صرفاً برای تفریح، تصمیم گرفته شد که دوسیه (پروندۀ) او به دادگاه نظامی فرستاده شود.

تبلیغ بازرگانی

تاریخ محاکمۀ جرمی مارلوک، که بیست و دو سال عمر دارد ویکی از متخصصین نیروی زمینی ارتش امریکاست، هنوز مشخص نشده است. جرمی مارلوک اولین شخص یک گروه پنج نفری است که به جرم بسیار سنگین متهم استند. این پنج سرباز امریکایی در نیمۀ اول سال 2010، در حالیکه در قندهار ماموریت داشتند، کشتن سه تن غیر نظامی را صرفاً برای تفریح خود، برنامه ریزی کرده اند. در بعضی موارد، این پنج سرباز، اعضای بدن اشخاصی را که کشته اند، برای خود برداشته اند، و با جسد کشته شدگان عکس گرفته اند.

جرمی مارلوک به هشت جرم متهم است، از آنجمله، قتل عمدی، تجاوز، توطئه، مصرف مواد مخدر و تلاش برای تخریب تحقیقات جنایی. بر اساس دوسیه (پروندۀ) جرمی مارلوک، او در تحقیقات ابتدایی گفته است که در سناریو های که در آن قتل غیرنظامیان هدف بود، شرکت کرده است. همچنان بر اساس بررسی های مقدماتی، جرمی مارلوک و تعداد دیگری از سربازان، برای اینکه مانع پیشرفت تحقیقات شوند، به ضرب و شتم سربازان دیگری پرداخته اند که میخواستند آنان را افشاء کنند.

درمورد چهارتن دیگر این سربازان متهم هم در آینده تصمیم گرفته خواهد شد و درکل صحبت از دوازده تن سرباز امریکایی است که در مورد آنان تحقیقات صورت گرفته است. این مسئله برای ارتش امریکا مانند یک بامب است که میتواند منفجر شود و تلاش های آنرا برای بدست آوردن اعتماد مردم افغانستان، در شهری که مرکز طالبان است، یعنی قندهار، به هدر دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید