قوۀ قضائیه تاکنون ۱۵۰۰ منطقۀ قتل و خشونت را در ایران شناسایی کرده

رضا مسعودی فر، مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوۀ قضائیه در گفتگو با ایلنا گفته است که ۱۵۰۰ منطقۀ کشور که در آنها قتل و نزاع های جمعی صورت می گیرند تاکنون توسط این قوه شناسایی شده و از این مناطق و افرادی که مرتکب این جرایم می شوند به عنوان "مناطق و افراد پرخطر" یاد می شود.

رضا مسعودی فر، مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوۀ قضائیه
رضا مسعودی فر، مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوۀ قضائیه Irna
تبلیغ بازرگانی

مدیرکل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوۀ قضائیه سپس افزده است که برنامۀ ادارۀ تحت نظارت او بر پیشگیری از جرایم خشن "مانند ضرب و جرح و قتل" متمرکز است که به گفتۀ او "قتل در همۀ موارد را شامل می شود."

او در توصیف دسته بندی مناطق و افراد پر خطر گفته است : "هر مکانی را که در آن نزاع دسته جمعی و قتل صورت گرفته باشد منطقۀ پر خطر می دانیم" و شناسایی این مناطق در دستور کار قوۀ قضائیه قرار گرفته است. مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوۀ قضائیه سپس افزوده است که "درحال حاضر ۱۵۰۰ منطقۀ پرخطر را از نظر جرایم خشن در کل کشور شناسایی کرده ایم."

رضا مسعودی فر همچنین با اشاره به اعتراضات اجتماعی آبان ماه در کشور گفته است که قوۀ قضائیه "اطلس پراکندگی اعتراضات" اجتماعی را نیز تهیه کرده و "استان هایی مانند خوزستان، البرز، اصفهان و تهران مناطقی هستند که در آنها اعتراضات بیش ار دیگر مناطق کشور بوده اند."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید