بررسی نشریات امروز فرانسه

لوموند: قیام مردم تونس رژیم "بن علی" را بلرزه در آورده است

@fotolia

روزنامه بزرگ عصر پاریس، لوموند: جنبش ملت تونس یک انقلاب است، یک انقلاب واقعی! تونسیها بعد از تحمل بیست و دوسال رژیم دیکتاتوری زین العابدین بن علی، که اززمان برکناری حبیب بورقیبه، پدرتونس مدرن، دست از قدرت بر نمیدارد، امروز دیگربدنبال فقط اصلاح او و رژیمش نیستند. آنها بدنبال نظام دیگری هستند...نظامی دموکراتیک، عاری از فساد و رشوه خواری و فاقد امتیازهای نا مشروع حکام

تبلیغ بازرگانی

 روزنامه صبح پاریس، اومانیته، زیرعنوان "بن علی آدم میکشد" مینویسد: این چگونه حکومتیست که به نیروهای مسلح کشور دستور میدهد به روی ملتش درخیابانها آتش بگشایند؟

روزنامه های فرانسه

درهرکجای دنیا که باشد یک چنین دولتی را "دولت قاتل" باید نامید. آنچه که درتونس میگذرد، چیزی جز آدمکشی، ورئیس جمهوری اینکشور، زین العابدین بن علی، چیزی جزرئیس آدم کشان نیست.

ظرف بیست و پنج روزی که ازآغازجنبش مردمی تونسیها میگذرد، تنها پاسخ زین العابدین بن علی به تظاهرات اعتراضی وخواستهای بحق و مشروع ملت تونس، صدوردستورشلیک به سوی مردم بوده است.....

 

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید