روزنامه های امروز فرانسه

مبارزات طبقاتی در فرانسه و بغداد در انتظار حملۀ داعش

@fotolia

در روزنامه های امروز فرانسه صحبت از آنچه که توسط مارکسیست ها، مبارزات طبقاتی نامیده میشد، است.

تبلیغ بازرگانی

لیبراسیون تیتر کرده است که والس، یعنی نخست وزیر فرانسه، زورآزمایی را انتخاب کرده است.

فیگارو عین موضوع را بر عکس نوشته است، یعنی تیتر کرده است که سندیکای س ژ ت، حزب سوسیالیست، و جنبش سبزها : هولاند، رئیس جمهور و والس، نخست وزیر زیر تیر اندازی افراطی ها قرار دارند.

در روزنامۀ هومانیته که مربوط به حزب کمونیست است، عنوان در مورد طبقات مبارز است. در این روزنامه نوشته اند، کارگران راه آهن، کارگران تولیدات هنری، پژوهشگران... کار از حد تحمل گذشته است.

و بالاخره، لز اکو، روزنامۀ اقتصادی، که بیشتر پولداران، آنرا میخوانند، انگار جواب این همه مشاجرات را داده باشد، بهترین موارد برای کمتر مالیات پرداختن را نوشته است، یعنی، بخش های اقتصادی فرانسه، که کمتر مالیات میپردازند.

درین میان، تنها روزنامۀ مسیحی لاکروا، تیتر مهمش را در خارج از این موضوع مبارزات طبقاتی پیدا کرده و موضوع کاهش سرعت اوتوموبیل ها را در صفحۀ اول خود، با تیتر بزرگ، نوشته است.

* * *

موضوع خاور میانه، امروز به صفحات داخلی روزنامه رفته است، ولی در لیبراسیون، عنوانی که در این مورد نوشته شده است، شدید به نظر میاید : داعش یک راه خونین به سوی بغداد باز کرد.

در ادامه هم در یک نوشتۀ جداگانه آمده است که ترکیه در دام استراتژی طرفداری دفاع از داعش خودش افتاد.

فیگارو عنوان کرده است که بغداد با رعب و ترس، منتظر حملۀ جهادی ها است و فیگارو، بجای ترکیه، از استراتژی ایران صحبت میکند که به گفتۀ آنان، ایرانیان از پیشرفت نیروهای رادیکال سنی، تشویش استراتژیکی دارند.

هومانیته موضوع داعش را به صفحۀ هژدهم خود انداخته است. یعنی هفده صفحۀ قبل از آن، به مسایل اجتماعی فرانسه، بخصوص همین جنجال های کارگری و سندیکایی اختصاص دارد. عنوان هومانیته این است : جهادی ها یک وضع جدید را در منطقه تحمیل کردند.

* * *

در برابر جنبش های اجتماعی که سخت تر میشوند، حکومت هیچ امتیازی نمیخواهد بدهد. این در حالیست که حکومت در حالت کم نفوذی غیر معمول قرار دارد. لیبراسیون، با طرح این مسایل، سوال میکند که آیا حکومت توان مقاومت را خواهد داشت؟

در شرح این مسایل آمده است که کارگران راه آهن فرانسه و کارمندان موقتی بخش تولیدات هنری در اعتصاب قرار دارند و میخواهند این آغاز هفته را خراب کنند. قوۀ اجرائیه در برابر آنان ایستادگی میکند و هدف این کار، به گفتۀ لیبراسیون، این است که حکومت میخواهد ریتم اصلاحات را در دست داشته باشد و نگذارد که مبارزین آنرا تغیر بدهند.

اعتصاب کارگران راه آهن، که متروها و قطار های شهری را هم در برمیگیرد، از دوسه روز پیش آغاز شده است و چون، اعتصاب مترو و وسایل انتقالی باعث میشود که بسیاری از مردم نتوانند به کار های خود بروند، این سکتور یکی از بخش های حساس است و معمولاٌ حکومت ها سعی میکنند با آنان کنار بیایند. ولی این بار، به نظر میاید که مانیول والس، به نوشتۀ لیبراسیون، در برابر خیابان ها، میخواهد نقش «گردن کلفت»، یا «بدماش» را بازی کند. دلیل سیاسی آنرا، لیبراسیون از زبان میشل ساپان، وزیر مالیات، یا وزیر دارایی فرانسه آورده است، که میگوید : دلیلی وجود ندارد که یک اصلاحاتی را که عاقلانه است و در مورد آن مذاکره هم صورت گرفته است، به عقب بیاندازیم.

راه آهن در فرانسه ملی است و مترو و قطار های دیگر شهری همچنان. در انگلستان راه آهن خصوصی شده است. در فرانسه، طرح جدیدی برای قانون اصلاحات در راه آهن، آماده شده است و قرار است فردا به پارلمان فرستاده شود. البته مدت زیادی این طرح در مجلس و سنای فرانسه برسی خواهد شد و شاید بعد از مقداری تغیر، تصویب شود. ولی مردم در خیابان ها از حقوق خود دفاع میکنند.

فیگارو نوشته است که در این هفته، رئیس جمهور و نخست وزیر باید در جاهای مختلف بجنگند تا به اعتصاب گارگران راه آهن خاتمه بدهند و اکثریت پارلمان را متحد بسازند، تا آنان، این قانون را تصویب کنند.

* * *

بغداد با ترس و لرز، منتظر حملۀ داعش است. زیر این عنوان در روزنامۀ فیگارو، دوسیۀ مفصلی است در مورد عراق، و کشورهای دیگر ذیدخل در ماجرا های اخیر. در این صفحه، نقشۀ عراق را هم میبینیم که نصف غربی آن، در دست داعش است و در نصف شرقی آن، که بغداد هم در آن قرار دارد، هم، تعدادی از شهر ها در تصرف جهادی ها قرار دارند.

در حالیکه در بغداد، نیم مردم فرار کرده اند و نصف دیگر آنان، مسلح شده اند. فیگارو نوشتۀ مفصلی هم در مقایسه میان طالبان و داعش دارد.

لیبراسیون در زیر عکسی از کاروان های لاندکروزر های سفید افراطیان اسلامی، یاد آوری میکند که داعش، به نطر میاید که در عراق، آغاز به یک قتل عام کرده است. در عراق، مبارزات میان اهل تشیع و اهل تسنن، به جنگ مذهبی تبدیل شده است.

در نقد موضع سترایژیکی ترکیه، در لیبراسیون میخوانیم که کنترول مسافرین در فرودگاه های این کشور بیشتر شده است، ولی مدتی ترکیه با اسلام گرایان نرم تر برخورد میکرد و تعداد زیادی از «ریش داران» هر روز وارد فرودگاه های این کشور میشدند. تا اینکه، گروگان گیری در قونسولگری موصول، باعث شد که در ترکیه، سر و صدای انتقاد از اردوغان و پشتیبانی او از اسلام گرایان، بلند شود.

و بالاخره روزنامۀ کمونیست ها، هومانیته نوشته است که حملۀ جهادیست ها میتواند اثرات خطرناکی برای منطقه داشته باشد و عراق بیش از پیش، به یک بشکۀ باروت در میان بشکه های نفت تبدیل شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید