اتحادیۀ اروپا، روسیه

مجازات های تازۀ اتحادیۀ اروپا علیۀ روسیه

اتحادیۀ اروپا امروز مجازات های تازه ای علیۀ روسیه به اجرا گذاشت.معاون وزیر انرژی روسیه، آندره‌ ئی چِرِزوف، و سه شرکت روسی که توربین‌های گازی ساخت زیمنس آلمان را به کریمه برده اند، مشمول این مجازات‌ها می‌شوند. کلیۀ دارائیهای این اشخاص حقیقی و حقوقیدر اتحادیۀ اروپا مسدود شده و سفر اشخاص حقیقی به کشورهای عضو اتحادیه ممنوع اعلام شده است.