افغانستان/ انتخابات- گفتگو

مجلس افتتاحیۀ کامپاین انتخاباتی "سیاف"

Pajhwok Afghan News

در مجلس افتتاحیۀ کاندیداتوری استاد "عبدالرب سیاف"، تعداد زیادی از مردم شرکت کرده بودند و یکی از مسایل مهم مطرح، امنیت افغانستان بود.

تبلیغ بازرگانی

در عین زمانی که اولین مجلس آقای "سیاف" با موفقیت برگزار شد و از آن استقبال خوبی شد، انتقادات فراوانی هم بگوش میرسد. گفته میشود که تیم آقای سیاف همه ملاها را در این مجلس دعوت کرده بود.

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با احمد فهیم کوهدامنی، سخنگوی ستاد کامپاین انتخاباتی آقای عبدالرب رسول سیاف.

گفتگو با احمد فهیم کوهدامنی

آقای کوهدامنی با شرح اینکه، اشخاصی که حضور یافته بودند همگی ملا و مسجدیان نبودند و اقشار مختلف مردم در این مجلس حضور داشتند، در مورد مسئلۀ امنیت که یکی از محتویات مهم این مجلس بود میگوید که قبل از اینکه از خود بپرسیم چه کسی امنیت را بوجود می‌آورد، باید این را از خود پرسد که چه کسانی امنیت را مختل میکنند. او متعاقب این حرف از قاطعیت آقای سیاف در برابر طالبان صحبت میکند که همیشه خلل ناپذیر بوده است.

- از آقای کوهدامنی همچنان این را میپرسم که آیا آقای سیاف از یک طیف خاص مردم یعنی مذهبیان را نمایندگی میکند یا فراگیر است؟

او با یاد آوری از گذشتۀ استاد سیاف که هم استاد دانشگاه بود و هم رهبر جهاد و مقاومت، میگوید که او از طیف های متعددی نمایندگی میکند.

- سؤال آخر در مورد آزادی است. آزادی زنان، جوانان و آزادی های فردی مردم؟

در این مورد هم آقای کوهدامنی تأکید میکند که استاد سیاف خواهان حضور زنان در فعالیت‌های شغلی و اجتماعی است و دست آوردهای این چندسال را حفاظت خواهد کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید