افغانستان / بودجه

مجلس بودجۀ پیشنهادی را به دلیل بی توازنی های آن، رد کرد

بی توازنی های که باعث رد شدن بودجۀ پیشنهادی حکومت، در مجلس شد، یکی مسایل قومی یعنی بی توازنی میان شمال و جنوب است، و دیگر، بی توازنی میان مصارف ریاست جمهوری و وزارتخانه های افغانستان.

تبلیغ بازرگانی

بودجۀ پیشنهادی حکومت هر سال مورد انتقاد شدید پارلمان قرار میگیرد و بالاخره با مشکلات فراوان به نتیجه میرسد. امسال هم، مسایل مهمی را که نمایندگان، به وضاحت مورد نقد قرار دادند، یکی بودجه های مختلف ریاست جمهوری بود، که دفتر رئیس جمهور جداگانه و امنیت او چدا گانه و توسعۀ آن هم جدا، تمویل میشوند. و دیگر کم اهمیت دادن به وزارت های مهم که امور مهم کشور را به عهده دارند.

این موضوع را با آقای عبداحفیظ منصور، نمایندۀ کابل در مجلس، بررسی میکنیم. آقای منصور میگوید که در این بودجه، ایجاد یک نیروی بیست هزار نفری اربکی، یا پولیس محلی، در نظر گرفته شده بود، که اصولاً کار خوبی نیست، چون بجای مسلح کردن جوانان، بهتر است این پول در موارد دیگر به مصرف برسد.

ریاست جمهوری هم، از چهار جهت متفاوت، 78 ملیون دالر را به خود اختصاص داده بود، که در مقایسه با وزراتخانه ها، دور از انصاف است. 14 ملیون برای محافظان رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. که به آن دو ملیون دیگر، به عنوان بودجۀ انکشافی اضافه شده است. در حالیکه بودجۀ وزارت امور زنان، در کل، تنها چهار میلیون است. سی و پنج ملیون دالر هم برای مصارف دفتر رئیس جمهور در نظر گرفته شده است. در حالیکه وزارت تجارت، تنها چهارده ملیون دالر در اختیار دارد و سال گذشته، به دلیل کمبود مالی، آنان نتوانستند گدام های مورد نیاز را بسازند.

در مورد تفاوت های قومی در پودجه، اول اینکه آقای منصور میگوید که نباید انتظار این را داشت که همۀ مسایل یک مرتبه مطرح شود، و متعاقب آن اضافه میکند که عدم توجه به جادۀ کابل هرات، از راه بامیان و غور، که بنام «سرک گردن دیوار» یاد میشود، احتمال دارد دلیل قومی داشته باشد. نمایندگان تخار هم دیروز اعتراض به این داشتند که چرا هیچ پروژۀ انکشافی در ولایت آنان در نظر گرفته نشده است؟ اهالی پلخمری هم دلیل بی توجهی به بند آب این شهر را، که در حال شکستن است، مسایل قومی میدانند. اما در این موارد گفته میشود که اکثر پروژه های جنوب، انتقالی است، یعنی پروژه های قدیمی است، که به دلایل امنیتی، در گذشته عملی نشده است.

ولی به گفتۀ آقای منصور، جمعبندی این ارقام، باز هم نشان میدهد که بی توارنی میان شمال و جنوب، وجود دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید