افغانستان / شورا

مجلس شورای افغانستان قانون انتخابات را تصویب کرد

نمایندگان مجلس افغانستان، دیروز دوشنبه با تصویب قانون کمیسیون انتخابات به این کمیسیون استقلال بیشتر دادند.

تبلیغ بازرگانی

این قانون، جزئیات طرز انتخاب اعضای کمیسیون مستقل اتنخابات، و کمیسیون شکایات انتخاباتی را مشخص کرده است. نمایندگان شورا به این دلیل استقلال بیشتر به کمیسیون انتخابات داده اند، که بار دیگر، اتهامات وابستگی، مانند انتخابات سال 2009، تکرار نشود.

در انتخابات سال 2009، کمیسیون های دوگانه کار خود را در حالت تنش به پیش بردند. در کمیسیون شکایات، نمایندگان سازمان ملل حضور داشتند، و کمیسیون انتخابات به طرفداری از حامد کرزی شهرت پیدا کرده بود. و در بعضی موارد، رئیس کمیسیون انتخابات، توسط مسئولین حقوق بشری، به وابستگی به حامد کرزی متهم شده بود.

برای محدود کردن وابستگی ها، قانون جدید پیش بینی کرده است که انتخاب اعضای این دو کمیسیون، توسط یک کمیسیون پانزده نفری دیگر صورت خواهد گرفت، که خود آن، متشکل از نمایندگان جامعۀ مدنی، احزاب سیاسی و نمایندگان مجلس خواهد بود.

این کمیسیون پانزده نفری پنج عضو کمیسیون شکایات را انتخاب میکند و و همچنان رئیس کمیسیون انتخابات هم توسط این کمیسیون انتخاب خواهد شد. در حالیکه این انتخاب در گذشته، وظیفۀ رئیس جمهور بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید