افغانستان/ بودجه

مجلس نمایندگان افغانستان بررسی بودجه سال ۱۳۹۶ را آغاز کرد

حکومت افغانستان پیش نویس بودجه ملی سال ۱۳۹۶ هجری خورشیدی این کشور را به مجلس نمایندگان ارایه نمود. اکلیل حکیمی وزیر مالیه (‌دارایی) حکومت که امروز چهارشنبه۳۰ نوامبر/ ۱۰ قوس- آذرماه، طرح پیشنهادی این بودجه را درجریان نشست عمومی مجلس به نمایندگان مردم توضیح میداد، گفت:‌ در این طرح ۲۲ میلیارد افغانی نسبت به بودجه پارسال افزایش وارد شده است.

سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را اکلیل حکیمی، وزیر مالیه برای تصویب به مجلس نمایندگان ارایه کرد.
سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ را اکلیل حکیمی، وزیر مالیه برای تصویب به مجلس نمایندگان ارایه کرد.
تبلیغ بازرگانی

 وزیر دارایی افغانستان گفت: «در سند بودجه سال ۱۳۹۶، جمعاً مبلغ ۴۶۶ میلیارد افغانی از سوی کابینه تصویب گردیده است که از این میان، ۲۸۷ میلیارد افغانی برای بودجه عادی و ۱۷۸ میلیارد دیگر به بودجه توسعه‌ای اختصاص داده شده».

 وزیر مالیه افغانستان تصریح نمود: «‌پیش‌نویس بودجه سال آینده کشور با توجه به امکانات مالی،‌ برنامه‌های انکشافی افغانستان شمول رشد اقتصادی،‌ ظرفیت مصرف در ادارات، چارچوب انکشاف ملی افغانستان و تعهدات حکومت در برابر جامعه جهانی و ملت افغانستان تهیه گردیده است. تقاضای ما از شما نمایندگان معزز این است، در قسمت موارد فوق، حکومت را حمایت نمایید تا سال بعد در همین وقت شاهد دست‌آوردهای مفید دیگر باشیم».

برپایه توضیحات وزیر مالیه حکومت افغانستان، ۳۶ درصد بودجه سال آینده کشور، به بخش امنیت، ۲۱ درصد به زیر بناها، ۱۳ درصد به بخش آموزش وپرورش و متباقی بودجه، برای هزینه شدن در بخش های دیگر درنظر گرفته شده است. وی درعین حال یادآور گردید که عواید داخلی افغانستان در سال روان تا حال، ۸ درصد افزایش را نشان میدهد که ۳۲ درصد بودجه سال ۱۳۹۶ ازعواید داخلی کشور و متباقی آن از کمک‌های جامعه جهانی تمویل خواهد شد.
به گفته وزیر مالیه افغانستان دربودجه سال آینده، بگونه بی پیشینه، ۱۱۷ پروژه ملی درنظر گرفته شده است.
طرح بودجه ملی برای سال آینده در افغانستان، پیش از این از سوی مجس سنا یا مشرانو جرگه این کشور تأیید شده است.

این در حالی است که اخیراً مجلس نمایندگان افغانستان، ۱۶ وزیر کابینه حکومت را بدلیل مصرف نمودن مقدار اندک بودجه توسعه در اداراتشان، استیضاح نمود و از این میان ۷ وزیر را سلب صلاحیت کرد. اما حکومت تاحال بجای این وزیران سلب صلاحبت شده از سوی مجلس، نامزدان جدید را برای گرفتن رأی اعتماد معرفی نکرده است. از سویی هم معاون نخست مجلس نمایندگان به حکومت هشدار داده است، در صورتی که حکومت به فیصله مجلس همچنان بی‌اعتنایی نماید و بجای وزیران سلب صلاحیت شده، نامزدان جدید را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی ننماید، بودجه سال آینده را تصویب نخواهند کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید