ایران/بحرین

محاکمه دوایرانی به اتهام جاسوسی به نفع سپاه پاسداران ایران

تبلیغ بازرگانی

مقامات قضائی پادشاهی بحرین امروزاعلام داشتند که دو شهروند ایرانی و یک بحرینی به جرم "جاسوسی" به نفع جمهوری اسلامی ایران تحت محاکمه قرارگرفته اند.
بنا بر این گزارش درآخرین جلسه دادگاه رئیس دادگاه عالی بحرین اعلام داشت که ادامه جلسات محاکمات را به روز بیستم ماه آوریل موکول کرده است.
به گزارش دادستان دادگاه، این سه تن متهمند که ازسال دوهزارودو میلادی اطلاعات سیاسی – نظامی مربوط به دولت بحرین را دراختیارسپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرارمی داده اند.
حکومت بحرین ایران را به دخالت درناآرامی های اخیراین کشورمتهم کرده است. تظاهرات مخالفین حکومت بحرین که هفته ها ادامه داشت به دنبال دخالت نیروهای مسلح شورای همکاری خلیج (فارس) درمنامه پایتخت این کشورپایان داده شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید