افغانستان

محدود شدن حملات شب هنگام

نیرو های خارجی در افغانستان دستور گرفته اند که بجز از موارد بسیار ضروری، به عملیات های شبانه دست نزنند. و در صورتیکه این نوع عملیات ضرور باشد، آنرا همراه با نیرو های افغانی انجام دهند. ژنرال مک کریستال که هم فرمانده نیرو های آیساف / ناتو است و هم فرمانده نیروهای امریکایی، در مورد عملیات شبانه که بسیار برای مردم ایجاد مزاحمت میکند، دستور تغیرات داده است. 

تبلیغ بازرگانی

البته مک کریستال این نوع عملیات را ممنوع نکرده است، ولی شرایطی را که در انجام این نوع عملیات دستور داده است، عبارتند از اینکه : در هر عملیات شبانه، نیرو های اردوی ملی باید حاضر، و در صف اول باشند ؛ اگر لازم شد از زنی بازرسی صورت بگیرد، این کار را باید یک سرباز زن انجام دهد ؛ و هر تخریبی که صورت میگیرد باید یاد داشت شود و هر زیانی که بمردم میرسد، باید جبران شود.

قبل از این هم رهنمودی داده شده بود که تعداد حملات هوایی شب هنگام را که باعث قتل مردم غیر نظامی و ایجاد نفرت در میان مردم میشد، محدود میکرد.

بر اساس دستورهای جدید مک کریستال، نیروهای غربی اینرا فهمیده اند که حملات شبانه به منازل مردم، اکثراً باعث جنگ میان مردان این منازل و سربازان خارجی میشود. فرهنگ افغانستان ایجاب میکند که مردان، زنان خود را از محوطۀ دید سربازان خارجی دور سازند.

این عکس العمل غریزی دفاع از خانه و خانواده را گاهی سربازان خارجی اغتشاش تعبیر میکنند و این مسئله باعث نتایج تلخ میشود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید