ایران/زندانی سیاسی

محمدصابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی، از زندان اردبیل به مکان نامعلوم منتقل گردید

محمد صابر ملک رئیسی، زندانی سیاسی در زندان اردبیل، صبح روز چهارشنبه بیست و یکم آذر/دوازدهم دسامبر پس از احضار به دفتر زندان به مکان نامعلومی انتقال داده شد.محمد صابر ملک رئیسی در پانزده سالگی در مهر ماه ۱۳۸۸در سن ۱۵ سالگی بازداشت شد، سپس بعد از یک سال از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان به زندان زاهدان منتقل و به تحمل پانزده سال زندان در اردبیل محکوم گردید.