مصر

محکومیت اعضا و هواداران "اخوان المسلمین"

یک دادگاه نظامی مصر امروز 52 عضو و هوادار "اخوان المسلمین" را به حبس ویکی از آنها را به زندان ابد مجکوم کرد.

تبلیغ بازرگانی

دادگاه نظامی سوئز، 48 تن از این افراد را به پنج تا ده سال زندان ، سه تن را به 15 سال زندان و یک نفر را به زندان ابد مجکوم نمود.

این دادگاه اما 12 تن دیگر را آزاد کرد. این نخستین بار است که پس از برکناری و دستگیری محمد مرسی، رئیس جمهوری برخاسته از این گروه، یکی از اعضای "اخوان المسلمین" به حبس ابد محکوم می شود.

این افراد که محاکمه شان از روز 24 اوت آغاز شده بود، متهم به استفاده از تفنگ ساچمه ای و پرتاب سنگ به سربازان در منطقه سوئز هستند.

آنها این یورش را در پاسخ به یورشی انجام دادند که مأموران پلیس در روز 14 اوت به دو تظاهرات هواداران مرسی در قاهره انجام داده بودند.

گفتنی است که پس از واژگونی و دستگیری محمد مرسی، مقامات تازه دولتی سرکوب شدیدی را علیه اعضای "اخوان المسلمین" آغاز کردند که طی آن بیش از 1000 نفر کشته شده 2000 تن از آنها دستگیر شده اند.

رهبر آنها، محمد بدیع و شماری از رهبران اصلی این گروه هم اکنون به اتهام تشویق به جنایت در حال محاکمه شدن برابر دستگاه قضاوت هستند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید