سوریه / فرانسه

مخالفت فرانسه با اعزام نیروهای عرب

الن ژوپه، وزیرامورخارجه فرانسه
الن ژوپه، وزیرامورخارجه فرانسه

الن ژوپه وزیرامورخارجه فرانسه می گوید: با اعزام نیروهای نظامی عرب به سوریه مخالف است. 

تبلیغ بازرگانی

 هفته گذشته به دنبال ادامه کشتارها توسط نیروهای مسلح سوریه امیرقطر پیشنهاد کرده بود که به جای اعزام ناظرین عرب به سوریه، نیروهای مسلح اتحادیه عرب به این کشوراعزام گردند.
سوریه و متحد این کشورروسیه شدیداً با این پیشنهاد قطرمخالفت کرده بودند.
درهمین رابطه الن ژوپه وزیرامور خارجه فرانسه با غیرمفید دانستن اعزام نیروهای غرب به سوریه گفت: ما درحال حاضربا توجه به وضعیت منطقه با چنین طرحی فکرنمی کنیم و درعین حال با اپوزیسیون رژیم بشاراسد درحال گفت و گو هستیم تا این اپوزیسیون بتواند تشکیلات لازم را با دربرگرفتن همه ی جناح های سیاسی مخالف رژیم به وجود آورد. الن ژوپه درمورد دلیل اتخاذ چنین سیاستی ازسوی دولت پاریس سخنی نگفت.
ازسوی دیگر درحالی که جامعه بین المللی درانتظارگزارش ناظرین عرب درمورد اوضاع درسوریه به سرمی برد، سازمان دیدبان حقوق بشردرنیویورک از اتحادیه عرب خواست گزارش ناظری اعزام شده به سوریه را دراسرع وقت منتشرکرده و ازشورای امنیت تشدید تحریم هاعلیه سوریه را درخواست نماید.
دیده بان حقوق بشرمی گوید: اتحادیه عرب باید گزارش ناظرین اعزامی به سوریه بطور کامل منتشرشود.
سازمان دیده بان حقوق بشرمی گوید: ازهنگام آغازماموریت ناظرین عرب درسوریه با وجود حضورآنها دراین کشورحدود پانصد و شش نفربه دست نیروهای مسلح سوری کشته و حداقل چهارصد و نود نفردستگیرشده اند.
روزپنجشنبه دیروز(نوزدهم ژانویه) ماموریت یک ماهه ناظرین عرب درسوریه به پایان رسید و اتحادیه عرب درانتظارتسلیم گزارش تحقیق این هیئت به سرمی برد.
درحالی که سرکوب ها ادامه داشته، دولت سوریه از ناظرین عرب خواسته بود تا به کارخود درسوریه ادامه دهند، ولی رهبران اپوزیسیون می گویند: حضوراین افراد درسوریه به توقف و یا کاهش خشونت ها کمکی نکرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید