افغانستان

مخفی ماندن جزئیات حسابهای بانکی سه نامزد انتخاباتی

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد هنوز سه تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان جزئیات حسابهای بانکی خود را به این کمیسیون اعلام نکردند.

تبلیغ بازرگانی

مبارزات انتخاباتی در افغانستان از روز یک شنبه گذشته آغاز شد و به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نامزدهای انتخاباتی باید تا پیش از آغاز کارزارهای انتخاباتی در این زمینه به کمیسیون اطلاع می دادند.

این مقام مسئول در کمیسیون مستقل انتخابات اسامی این سه نامزد انتخاباتی را اعلام نکرد اما هشدار داد که آنان تا پایان امروز پنج شنبه فرصت دارند تا جزئیات حسابهای بانکی مورد مصرف در مبارزات انتخاباتی را به کمیسیون اعلام نمایند در غیراینصورت به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی خواهند شد.

بر پایه لایحه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر نامزد ریاست جمهوری تنها می تواند 10 میلیون افغانی را در جریان مبارزات انتخاباتی مصرف نماید.

همچنین نامزدهای انتخاباتی موظف هستند تا نماینده مالی خود را به کمیسیون مستقل انتخابات معرفی نمایند.

این اقدامات در جهت شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت می گیرد.

کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان از روز یک شنبه 13 ماه دلو (بهمن ماه) آغاز شد و به مدت دو ماه ادامه خواهد یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید