افغانستان

مذاکره یا عدم مذاکره با طالبان و نقش مردم

داکتر عبدالله-تصویر آرشیوی
داکتر عبدالله-تصویر آرشیوی Reuters/Oleg Popov

در مورد ضرورت مذاکره با طالبان نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی از صاحب نظران به این فکر استند که بجز از مذاکره، راه دیگری برای پایان جنگ وجود ندارد، در حالیکه بعضی دیگر میگویند که نه تنها نباید با طالبان مذاکره کرد، بلکه بسیاری از کسانیکه در سیاست افغانستان نقش دارند، هم، باید کنار بروند.

تبلیغ بازرگانی

داکتر عبدالله که برای مدت ده روز به ایالات متحدۀ امریکا رفته است، میگوید که با منطق مبنی بر اینکه در زمان جنگ در باید همیشه به روی مذاکره باز باشد، مشکل دارد. و اضافه کرده است که باز نگهداشتن در مذاکره، بدون در نظر داشت واقعیت ها، میتواند باعث قربانی کردن دست آورد ها باشد.

برای بررسی اینکه چه کسانی و به چه دلیل، با مذاکره با طالبان موافق یا مخالف استند، گفتگویی داریم با فاروق فارانی، نویسنده و تحلیلگر. آقای فارانی میگوید که مخالفان مذاکره با طالبان یا در رقابت با آنان قرار دارند و یا هم در مخالف با آنان. به نظر او مخالفت آقای داکتر عبدالله بیشتر یک نوع رقابت با طالبان است. در شرح این موضوع، آقای فارانی اضافه میکند که در گذشته، چیزیکه در مبارزات سیاسی فراموش شده بود، حضور مردم بود. ولی امروز، متعاقب انقلابات کشور های عربی، که آنهم متعاقب تغیرات در امریکای جنوبی صورت گرفت، دیگر نمیشود مردم را نادیده گرفت.

گفتگو با فاروق فارانی، نویسنده و تحلیلگر

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید