ایران/جامعه

مرکز آمار ایران: نرخ بیکاری در سال ۹۳ افزایش داشته است

مرکز آمار ایران، در تازه‌ترین گزارش، نرخ بیکاری سال ۹۳ را ۱۰/۶ درصد اعلام کرد. برپایه آمار ارائه شده از سوی همین سازمان، نرخ بیکاری در سال ۹۳ نسبت به سال پیش از آن (سال ٩٢) با افزایش دو دهم درصدی روبرو بوده است.

تبلیغ بازرگانی

برپایه این گزارش، نرخ بیکاری در میان مردان ۸/۸ درصد و در میان زنان ١٩⁄٧ درصد بوده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت فعال در ایران فاقد شغل می باشند که این تعداد برای مردان بیش از یک میلیون و ٧۵۴ هزار نفر و برای زنان نزدیک به ٧۶٠ هزار نفر می باشد.

بیکاری در میان جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله ٢۵⁄٢ درصد اعلام شده است که این میزان برای مردان و زنان به ترتیب ٢١⁄٣ و ۴٣⁄٨ درصد است.

همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستائی و به ترتیب ١١⁄۶ و ٧⁄٩ درصد گزارش شده است.

به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال ٩٣ به نرخی معادل مثبت ٣ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با سالهای ٩١ و ٩٢ که نرخ رشد اقتصادی سیر نزولی داشته، سال ٩٣ از رشد اقتصادی برخوردار بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید