افغانستان / مذاکرات صلح

مشروعیت طرفین در مذاکره

بحث این که «چه کسی مشروعیت دارد با چه کسی دیگر، در مورد آیندۀ افغانستان مذاکره کند»، بار دیگر و اینبار توسط نمایندۀ سازمان ملل در افغانستان مطرح شد.

Jan Kubis -نمایندۀ جدید سازمان ملل در افغانستان
Jan Kubis -نمایندۀ جدید سازمان ملل در افغانستان REUTERS/FILE
تبلیغ بازرگانی

نمایندۀ جدید سازمان ملل در افغانستان- آقای "کوبیس"٭، که بجای "استفان دو میستورا" وارد فعالیت شده است میگوید که پروسیجر مذاکره باید توسط افغان ها به پیش برود و این مذاکره، مربوط به افغان ها است.

***

برای بررسی این موضوع، که چه کسی حق دارد درین پروسیجر حاضر باشد و چه کسی از مردم افغانستان نمایندگی میکند؟ گفتگویی داریم با نصیراحمد فرهمند، استاد فلسفه در دانشگاه کابل.

به گفتۀ آقای فرهمند، اقتضای منطق مذاکره، حضور طرفین درگیر است. بعد از شرح این، که امروز به گمان میاید که طرف های در گیر، آمریکا و طالبان باشند، یا هم حکومت افغانستان و طالبان، او تصریح میکند که به نظر او، طرف مذاکره باید کسانی باشند که در طی سال ها قربانی جنایت ها و آپارتاید و نژاد پرستی و نسل کشی طالبان، و در واقع طرف اصلی طالبان بودند.

این مخالفین اصلی طالبان به گفتۀ آقای فرهمند، جبهۀ شمال است و جبهۀ مقاومت دیروز است که شصت در صد بدنۀ اجتماعی مردم افغانستان را تشکیل میدهد.

به نظر او، حکومت نمیتواند طرف صحبت باشد، چون بار ها، رئیس جمهور، طالبان را برادر خطاب کرده است و جامعۀ جهانی هم نمیتواند بدون در نظر گرفتن این ٦٠ در صد با طالبان به توافق برسد؛ در غیر آن، بار دیگر جامعۀ جهانی در افغانستان شاهد در گیری جنگ خواهد بود.

٭ Jan Kubis

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید