افغانستان / بودجه

مشکلات سمتی و قومی، در کنار کمبود ظرفیت ها

امسال همانند سال های قبل، میان وزارت مالیه و پارلمان افغانستان، مشکلاتی بر سر تصویب بودجۀ حکومت وجود دارد، و همچنان، پارلمان از این انتقاد میکند که وزارتخانه های افغانستان، نتوانسته اند بودجۀ انکشافی خود را به مصرف برسانند. 

تبلیغ بازرگانی

وزیر مالیۀ افغانستان به پارلمان احضار شده بود و در مورد مسایل مربوط به بودجه، به سوالات نمایندگان پاسخ داد. در حالیکه تصور بر این است که افغانستان، کشور فقیر، میتواند از لحاظ کمبود پول مشکل داشته باشد، ولی بر عکس، پول فراوان است، ولی مسئولین نمیتوانند، یا نمیخواهند آنرا به مصرف برسانند.

در گفتگویی با آقای احمد فهیم کوهدامنی، ژورنالسیت و رئیس نشرات تلویزیون «امروز»، از دلایل این «کم ظرفیتی» نهاد های حکومتی پرسیدم. آقای کوهدامنی میگوید که وزارت مالیۀ افغانستان در دست جناح «افغان ملتی» است و آنان علاوه بر تبعیض میان سمت های مختلف افغانستان، از تصویب بودجه های که مربوط به ولایات شمال میشود، خود داری میکنند.

وزارت مالیۀ افغانستان، به گفتۀ آقای کوهدامنی، به وزارت های که افراد خود آنان استند و به ولایت های که در دست هم فکران سیاسی آنان است، بودجۀ بهتر تصویب میکند و در نتیجه، یک قسمتی از مشکل، مربوط به خود وزارت است. از سوی دیگر، بعضی از ولایات افغانستان، به دلایل امنیتی، ظرفیت کمتر برای جذب بودجه ها دارند. ولی در ولایات شمال، اگر چه توان کاری زیادی وجود دارد ولی با آنهم زیاد به آن توجه نمیشود. آقای کوهدامنی جادۀ کابل، مزار را مثال میدهد، که با وجود نیاز فوری آن به باز سازی، و با وجود اینکه هزارن مسافر از آن استفاده میکنند و بسیاری از مسافران بر اثر تصادمات ترافیکی در این جاده کشته میشوند، ولی بازهم، وزارت مالیه از تمویل باز سازی این جاده خود داری میکند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید