دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان / اقلیت‌ها

مشکل هندو باوران افغانستان هنوز حل نشده است

REUTERS/Mukesh Gupta
متن توسط : عزیز احمد فرد
۳ دقیقه

شمشان یا هندوسوزان، محلیکه در آن هندو ها آخرین مراسم و مناسک را در موقع مرگ یک شخص انجام میدهند، بعد از جنگ های داخلی در افغانستان توسط تعدادی غصب شده است و مشکل هندو باوران افغانستان، که هنگام مرگ، میت را به آتش میسپارند، هنوز حل نشده است.

تبلیغ بازرگانی

دیروز در شهر کابل، تعدادی از هندوان این شهر، که میخواستند جنازۀ یکی از کسانی را که فوت کرده بود، طبق اصول خود آنان، به آنش بسپارند، مورد حملۀ اهالی محل قرار گرفتند و در نهایت کار به اینجا رسید که همراه با جنازه، آنان در برابر کاخ ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند. دکتر فقیرچند چاندیهوک، یکی از هندوباوران افغانستان در این مورد میگوید، عملی که دیروز صورت گرفته است، منافی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است.

بعد از شرج محلیکه در آن هندو سوزان قرار دارد و اینکه آن محل از گذشته ها نربوط به هندوان است، آقای چاندیهوک اضافه میکند که این محل را حکومت آنرا به آنان نداده است، بلکه هندوان در گذشته آنرا خریده اند. 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.