روزنامه‌های فرانسه

مصر در چنبره بزهکاری های اجتماعی

@fotolia
متن توسط : رحمت قاسم بیگلو
۴ دقیقه

 درفرانسه طبق معمول هرساله روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، با حضور درخیابان های شهرهای بزرگ گرامی داشته شد.

تبلیغ بازرگانی

 روزنامه های امروز فرانسه بیشترین تیترهای امروزخود را به میزان شرکت کننده و شعارهای تظاهرکنندگان روز اول ماه مه اختصاص داده اند.

هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه که دهه هاست که از مبلغین اصلی روزجهانی کارگر و اول ماه مه است درشماره امروزخود صفحات متعددی را به مراسم و راه پیمائی های روز گذشته درفرانسه اختصاص داده است.
با توجه به بحران اقتصادی و رکود بازارکار، در اکثرقریب به اتفاق کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روزنامه های فرانسه دررابطه با روزجهانی کاربیشتر به معضل بیکاری درکشورپرداخته اند.
هومنیته با یاد آوری وعده های فرانسوا هولاند درجریان مبارزات انتخاباتی سال دو هزارو یازده میلادی خود می نویسد : رئیس جمهوری پس از پیروزی درانتخابات گفته بود که دولت من تنها یک هدف اصلی دارد و آن پیروزی درنبرد علیه بیکاری است.
هومنیته می نویسد: ازاین سخنان امروز یک سال می گذرد ولی فرانسویان همچنان درانتظارگشایشی درگره کور بیکاری درکشوربه سرمی برند.
به نوشته فیگارو روز اول ماه مه کمی کمتراز یک صد هزارنفر در سیصد و بیست و چهارصف تظاهرکننده به خیابان های شهرهای بزرگ آمده و خواست های خود را مطرح کردند.
فیگارو یاد آوری می کند که قدرت خیابان امسال درمقایسه با روز اول ماه مه سال گذشته بسیارکمتربود. درمجموع از خواست های سندیکائی می توان به این نتیجه رسید که اکثریت رهبران سندیکا ها خواستارتغییر سیاست های اقتصادی دولت و اصلاح سیاست های ریاضت اقتصادی هستند که دولت فرانسوا هولاند برای سال های دو هزارو سیزده و دو هزارو چهارده طراحی کرده است.

ازاین تیترمشترک روزنامه ها که بگذریم مسائل و مشکلا ت سیاسی درلیبی، ادامه بحران خونین با ده ها هزارقربانی درسوریه، مشکلات اجتماعی و سیاسی مصرتحت حکومت اخوان المسلمین ازدیگر عناوین روزنامه های امروزهستند.

دلفین مینوئی روزنامه نگار فرانسوی ایرانی تبار گزارشی دارد درباره ناهنجاری های اجتماعی پس از تعییررژیم درمصر. دلفین مینوئی می یسد: دوسال پس ازآغازحکومت جدید درمصر میزان بزه کاری و جنایت دراین کشور به صورت جهشی افزایش یافته است.
فیگارو یاد آوری می کند که درروزهای قیام که اکنون انقلاب نامیده می شود درهای زندان ها بازشد و حداقل بیست و سه هزارو هفتصد زندانی وارد جامعه شدند.
دلفین مینوئی که توانسته است، برای تهیه گزارش خود، به آمار وزارت کشور دست یابد می نویسد: طی سال 2012 چهارصد و دوازده آدم ربائی درمصرصورت گرفته است، درحالی که این رقم درسال دو هزارو ده تنها یک صد و هفت مورد بوده است. دلفین مینوئی می افزاید: دراین آدم ربائی ها و آزادی گروگان ها بیش از یک صد هزاریورو مبادله شده است.
دلفین مینوئی درادامه گزارش خودی می نویسد: طی تنها دوسال گذشته موارد دزدی اتومبیل درمصر چهارصد درصد افزایش نشان می دهد. طی دو سال بیش از بیست ویک هزاراتومبیل ربوده شده اند.
دزدی از اماکن مسکونی درسال گذشته میلادی به حدود دوازده هزارمورد رسیده است.
فیگارو می افزاید: نگران کننده ترین مورد برای مقامات قضائی مصرافزایش بیسابقه ی میزان قتل ها با سلاح گرم است. براساس آمار وزارت کشورقاهره میزان این نوع قتل ها ازهنگام سقوط حکومت حسنی مبارک تا کنون دویست و پنجاه درصد افزایش نشان میدهد. مینوئی می افزاید درمیان زندانیان فراری به هنگام شورش های خیابانی بیش ازپنج هزارنفرجانی با سابقه وجود داشته است و امروز با سی سلاح های وارد شده است لیبی ووخیم ترشدن بحران اقتصادی بسیاری را ازامنیت خود نگران کرده است.
درلیبی اما اوضاع همچنان نابسامان است. لیبراسیون گزارشی دارد درباره ی آخرین تحولات سیاسی درلیبی. لیبراسیون می نویسد: کنگره ملی لیبی که درحال حاضرعالی ترین نهاد قانونگذاری دراین کشور به شمارمی رود هنوزنتوانسته است قانون محرومیت هواداران قذافی از بازگشت به قدرت را به تصویب برساند، زیرا درهمین شورا که کشوررا اداره می کند، ازعوامل سابق قذافی نیز حضوردارند.
این درحالی است که به نوشته لیبراسیون شبه نظامیان انقلابی که سلاح دراختیاردارند، همچنان خواستارتصویه دستگاه حکومتی از عوامل قذافی هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید