فرانسه / انتخایات مقدماتی جناح راست

الن ژوپه و فرانسوا فیون، دو نامزد راست، با دو برنامۀ گاه مشابه، گاه متفاوت به رقابت با یکدیگر برخاسته اند

فرانسوا فیّون وآلن ژوپه دو نامزد جناح راست که به دور دوّم انتخابات مقدماتی این جناح راه یافتند
فرانسوا فیّون وآلن ژوپه دو نامزد جناح راست که به دور دوّم انتخابات مقدماتی این جناح راه یافتند REUTERS/Charles Platiau

فرانسوا فیون کیست و چه برنامۀ سیاسی دارد ؟ تفاوت او با الن ژوپه چیست و معیار های دور دوم این انتخابات چه خواهد بود؟ محورهای سیاسی تعیین کننده، در حال حاضر در فرانسه، بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی است. برنامۀ دو نامزد پیشتاز جناح راست چیست و با یکدیکر چه تشابهات و اختلافاتی دارد؟ دو نامزد ی که به یک جناح تعلق دارند، بر پایۀ چه برنامه و نگرشی می توانند با یکدیکر به رقابت بپردازند؟

تبلیغ بازرگانی

دو برندۀ این انتخابات که در دور دوم حاضر خواهند بود، عبارتند از آلن ژوپه، که نخست وزیر ژاک شیراک بود و فرانسوا فیون، برندۀ پیش بینی نشدۀ این دور، نخست وزیر سارکوزی بود.

اگر چه این دو کاندیدا، هردو از جناح راست هستند، و در نتیجه، پیشنهاد های سیاسی آنان هم به همدیگر بسیار نزدیک است، ولی با یک بررسی دقیق، میتوان تفاوت های این دو چهره را هم دید.

اشتغال، بیکاری، حقوق بازنشستگی

اشتغال، یکی از مهمترین مسایل اجتماعی و اقتصادی فرانسه است. با در نظر داشت افزایش بیکاری در طی دهه های اخیر و در حالیکه همه مسئولین سیاسی بعد از تعهد در مبارزه با بیکاری در این امر ناکام مانده اند، و بالاخره با فشاری که نه تنها بیکاری بر بیکاران، بلکه بر کل سیستم اقتصادی می آورد، بهبود در این ساحه، میتواند هم برای بیکارانی که صاحب کار میشوند مفید باشد و هم برای جامعه، که مصارف بیکاران را به دوش دارد.

اگرچه در این اواخر، به دلیل اینکه تروریسم و امنیت، جای بیشتری را به خود اختصاص داده اند، بیکاری مقامی را که در ابرازات سیاسی و انتخاباتی داشت از دست داده است، ولی همچنان، یکی از مسایل مهم مطرح در این انتخابات بود.

ساده سازی شرایط اخراج : رای دهندگان جناح راست که بیشتر هوادار بازار آزاد هستند به این معتقدند که ساده تر شدن شرابط اخراج میتواند به کارفرمایان اجازه بدهد که ساده تر استخدام هم بکنند. استدلال آنان این است که چون اخراج کارگران در فرانسه بسیار سخت است، به همین دلیل در بسیاری از موارد کارفرمایان در استخدام تردید دارند. به همین دلیل، هردو کاندیدای برنده، یعنی فرانسوا فیون و آلن ژوپه، خواهان ساده تر کردن چگونگی اخراج هستند. به گفته آنها، به این ترتیب کارفرمایان در استخدام دایمی کمتر محتاط خواهند بود.

فرانسوا فیون خواهان ایجاد یک پایۀ حقوق تازه برای اخراج است، که بر اساس آن، آنان خواهند توانست، به دلیل «سازماندهی تازه» و یا «تغیر سازماندهی»، کارکنان خود را اخراج کنند. فرانسوا فیون همچنان، در بعضی موارد، زمانیکه مبارزات کارگری باعث متوقف شدن کار میشود، خواهان برگزاری همه پرسی در داخل شرکت ها شده است.

سی و پنج ساعت : محدود کردن کار به 35 ساعت در هفته، یکی از دست آورد های چپی ها بود. جناح راست از آغاز کار با این اصلاحات مخالف بود و امروز هم، هر دو کاندیدا با سی و پنج ساعت کار در هفته، ابراز مخالفت کرده و خواهان تغیر آن شده اند.

آلن ژوپه پیشنهاد می کند که به شرکت ها دو سال وقت داده شود تا با کارکنان خود، در بارۀ ازدیاد ساعات کار در هفته، که بین 35 ساعت و 39 ساعت خواهد بود، مذاکره کنند. پس از 2 سال مذاکره، در صورت عدم توافق، مقدار کار در هفته به 39 ساعت افزایش خواهد یافت.

فرانسوا فیون، خواهان مذاکره آزاد و تنها در چهار چوب محدودیت حد اکثر 48 ساعت در هفته، که در قوانین اروپایی آمده است، میباشد. او همچنان میخواهد در حداقل ساعات محدودیتی وجود نداشته باشد. او همچنان ساعات کار مامورین دولتی را می خواهد به 39 ساعت در هفته  افزایش بدهد.

بیکاری : هر دو نامزد در اینکه باید کمک به بیکاران سیر نزولی داشته باشد، موافق هستند. فرانسوا فیون پیشنهاد می کند که حقوقی که به بیکاران پرداخته میشود، به 75 درصد درآمد قبلی آنان کاهش پیدا کند. آلن ژوپه پیشنهاد کرده است که حد اقل پولی که به بیکاران پرداخته میشود، 870 یورو باشد.

حقوق بازنشستگی : در حال حاضر، سن قانونی بازنشستگی، در فرانسه 60 سال است. هر دو نامزد می خواهند سن بازنشستگی را به 65 سال افزایش بدهند. آنان همچنان میخواهند شرایط بازنشستگی در بخش های دولتی و خصوصی را همسان بسازند. فرانسوا فیون، خواهان حذف رژیم های بازنشستگی گروه های خاص است. 

اجتماعی

فقر : فرانسوا فیون می خواهد یک برنامه به مبارزه با فقر و محرومیت راه اندازی کند که و برای تصویب آنرا به مجلس شورا ارائه کند.

کمک های اجتماعی : آلن ژوپه می خواهد کمک های احتماعی را طوری محدود کند که همیشه درآمد کار بیشتر از درآمد کمک های اجتماعی باشد. او همچنان میخواهد کمکی که به نام «اِر اس آ» یاد میشود و به بیکاران بی درآمد داده میشود، به کسانی که کار یا آموزش پیشنهاد شده را رد میکنند، داده نشود.

فرانسوا فیون می خواهد برای ساده تر ساختن دسترسی فقرا به کمک، تنها یک نوع کمک وجود داشته باشد ولی در برابر این کمک، میخواهد فقرا هم مسئولیتی داشته باشند.

مسکن : فرانسوا فیون می خواهد محدودیت های نرخ اجاره را حذف کند و اخراج مستاجرین را به دلیل عدم پرداخت اجاره ساده تر بسازد. او همچنان میخواهد دسترسی به مسکن اجتماعی را محدودتر کند و دخالت دولت در مسکن را کاهش بدهد. او همچنان میخواهد مالیات را برای برای صاحبان مساکن، کمتر و قوانین را ساده تر بسازد. 

مالیات، بودجه

مالیات بر ارزش افزوده : این مالیات که در فرانسه به نام «ت و آ» یاد میشود، از نظر سهمی که در تامین بودجۀ دولت دارد، مهمترین مالیات در فرانسه است. مقدار پرداخت این مالیات بستگی به درآمد شخص ندارد و برعکس بر اساس مصرف تعیین میشود. یعنی هر کالایی که در فرانسه فروخته میشود، خریدار به تناسب قیمت آن، 20 درصد مالیات هم می پردازد. هردو نامزد می خواهند این مالیات را افزایش بدهند. آلن ژوپه می خواهد به آن را به 21 در صد افزایش بدهد و فرانسوا فیون، به  22 درصد.

مالیات بر درآمد : آلن ژوپه می خواهد در کل، 2 میلیارد یورو کمتر از مردم مالیات بر درامد اخذ کند. فرانسوا فیون خواستار کاهش مالیات بر درآمد شهروندان، به میزان 10 میلیارد یورو است.

مالیات بر ثروت : این مالیات که تنها ثروتمندان بزرگ آنرا میپردازند، یکی از تصامیم جناح چپ بود. جناح راست بصورت عموم خواهان از بین بردن آن است. الن ژوپه و فرانسوا فیون هر دو خواهان حذف کردن این مالیات هستند ولی فرانسوا فیون میخواهد، بجای آن، یک مالیات جدید سی در صدی بر درآمد های حاصل از سرمایه ایجاد کند.

شرکت ها : نامزدها، هردو، خواهان کاهش مالیات و هزینه های اجتماعی کارفرمایان شده اند. فرانسوا فیون خواستار 40 ملیارد یورو کاهش هزینه های اجتماعی شرکت ها شده است.

مصارف دولت : فرانسوا فیون و آلن ژوپه، هردو در این مسئله هم نظر هستند. دولت باید مخارجش را کاهش بدهد. میزان این کاهش برای فرانسوا فیون 100 میلیارد و برای آلن ژوپه 85 تا 100 میلیارد یورو گفته شده است.

کارمندان دولت : فرانسوا فیون می خواهد کارمندان دولت را 10 درصد کاهش بدهد. او میخواهد، به این ترتیب، 500 هزار شغل را در میان کارمندان دولت از بین ببرد. آلن ژوپه می خواهد در میان کارمندان دولت، 200 تا 250 هزار شغل را از بین ببرد. او همچنان میخواهد اخراج را در میان کارمندان دولت آسان تر بسازد و ساعات کار آنان را افزایش بدهد. 

جامعه، دین و مذهب

قانون توبیرا : قانونی که به نام «کریستیان توبیرا»، وزیر سابق دادگستری فرانسه از آن یاد میشود، قانونی است که به زوج های هم جنس، اجازۀ ازدواج را داد. هیچ کدام از نامزدها خواهان برگشت از این قانون نیستند. فرانسوا فیون اعلان کرده است که خواستار بازنویسی این قانون است. او میخواهد راه «فرزند خواندگی» را بر زوج های همجنس ببندد.

خانواده : فرانسوا فیون می خواهد بخشی از برنامه خود را به حمایت از معلولین اختصاص بدهد. او همچنان میخواهد کمک هزینۀ خانواده را بدون توجه به درآمد آنان، عمومی بسازد.

دین : دین و عقیده در فرانسه آزاد است. ولی در نوع دینداری گاهی محدودیت های وجود دارد. بدون دادن جزئیات در بارۀ نشانه های مذهبی، بصورت عموم، فرانسوا فیون گفته است که «بورکینی» را ممنوع خواهد کرد. «بورکینی» که از «برقع» و «بیکینی» آمده است، عبارت است از پوشش اسلامی زنان در سواحل فرانسه. آلن ژوپه می خواهد یک «شورای ملی ادیان» ایجاد کند، استخدام امامان مساجد در فرانسه را در دست بگیرد و مسئولان مذهبی را که که تبلیغ خشونت می کنند اخراج کند. او همچنین می خواهد یک قانون «لاییسیته» ایجاد کند و ​​رفتار خلاف فواعد لائیسیته را، در بخش دولتی در موارد خاص، جرم تلقی نماید. او ​​خواهان شفافیت تامین هزینه های مالی مکان‌های عبادت است. 

سلامت

بیمه بهداشت و درمان : بیمه های اجتماعی فرانسه، که در برگیرندۀ بیمه های بهداشتی و و همچنان بیمه های اجتماعی هستند، کسر بودجۀ فراوانی دارند. به همین دلیل، فرانسوا فیون میخواهد تعادل حسابداری بیمه های اجتماعی را اجباری کند.

کمک های پزشکی دولت : این کمک ها در صورتی که شخص دارای بیمۀ اجتماعی نباشد، به او تعلق میگیرد. فرانسوا فیون می خواهد آن را حذف کند. آلن ژوپه می خواهد آن را به موارد اضطراری محدود کند.

بیمارستان ها : فرانسوا فیون می خواهد تعداد بیمارستان های فرانسه را کاهش بدهد و بجای آن، «خانه های پزشکی» را افزایش بدهد. او همچنان میخواهد در این زمینه بخش عمومی و بخش خصوصی را به همدیگر نزدیک سازد. 

آموزش و پرورش

دورۀ ابتدایی : هر دو نامزد می خواهند در مورد ساعات و روز کار مدارس، به شهرداری ها استقلال بیشتر بدهند. فرانسوا فیون می خواهد سن آغاز آموزش اجباری را، که در حال حاضر شش سالگی است،  به پنج سال کاهش بدهد. او می خواهد بر مواد درسی "اساسی" تاکید بیشتر کند و زبان انگلیسی را به عنوان زبان اول خارجی اجباری بسازد. آلن ژوپه می خواهد تا حد امکان، تعداد دانش آموزان را در کلاس های کودکان کاهش بدهد.

دورۀ متوسطه : فرانسوا فیون می خواهد معلمان مدارس موضوعات بیشتر را تدریس کنند و آلن ژوپه می خواهد  که همۀ دانشجویان زبان فرانسه را بخوبی بیاموزند و شاگردان بالای مضامین اساسی تمرکز کنند.

استقلال مدارس : آلن ژوپه و فرانسوا فیون، هردو می خواهند را به مدیران مدارس، به خصوص در مورد استخدام معلمان، استقلال بیشتر بدهند.

کار آموزی یا آموزش حرفه ای : فرانسوا فیون می خواهد روابط بین مدرسه و دنیای کار را تقویت کند، برنامه ها را به انتظارات کارفرمایان نزدیک تر کند. آلن ژوپه می خواهد تعداد دوره های آموزشی را کاهش بدهد و هزینۀ آن را برای کارفرمایان کمتر بسازد. او همچنان میخواهد مدیریت آن را به استان ها واگذار کند.

غیبت : آلن ژوپه و فیون، هردو می خواهند در صورت غیبت بدون توجیه دانش آموزان در سر کلاس درس، کمک های اجتماعی را برای والدین کودکان حذف کند. 

مهاجرت

مقررات : آلن ژوپه خواهان حفظ «حق تجمع اعضای خانواده» است اما «حق خاک» را میخواهد محدود کند. الحاق به خانواده، حق مهاجرت برای کسانیست که اعضای خانوادۀ آنان در فرانسه زندگی می کنند و حق خاک، یعنی حق به دست آوردن ملیت فرانسوی در صورت تولد شدن در خاک فرانسه.

تدابیر خاص : آلن ژوپه می خواهد بازداشت اداری افرادی را که در حال حاضر به دلیل داشتن کودکان خردسال از نوعی مصونیت بهره می برند ممکن بسازد. در حال حاضر در صورت موجودیت کودکان خرد سال، والدین نمیتوانند بازداشت شوند. او همچنان می خواهد به روند پناهندگی سرعت بدهد و در مورد توافقات «توکه» که بعضی از امور مرزی، مناسبات بین فرانسه و انگلستان را تنظیم میکند، تجدید نظر کند.

فرانسوا فیون می خواهد کمک های اجتماعی را برای خارجی ها محدود کند، او میخواهد برای متناسب ساختن مهاجرت به ظرفیت پذیرش فرانسه، اصلاعاتی را در قانون اساسی این کشور وارد کند. او همچنین میخواهد پذیرش ارزش های اجتماعی را به شرایط درخواست تابعیت فرانسه اضافه کند، یعنی قبل از دسترسی به ملیت فرانسه، خارجی ها باید نشان بدهند که با جامعه هم نوایی دارند.
 

امنیت، مبارزه با تروریسم

محرومیت از ملیت : آلن ژوپه و فرانسوا فیون، هردو می خواهند محرومیت از ملیت، در موارد تروریسم، اعمال شود. فرانسوا فیون می خواهد ملیت فرانسوی کسانی را که به جهاد رفته اند از آنان بگیرد و مانع برگشت آنان به این سرزمین شود.

جهادگرایی : آلن ژوپه می خواهد استفاده حالت اضطراری را تقویت کند، کسانی را که به اتهام تروریسم رد یابی شده اند، در صورت خطرناک بودن، در خانۀ آنان بازداشت کنند و یک جرم جدید به نام «کاربری مداوم سایت های جهادگرا» ایجاد کند. فرانسوا فیون می خواهد اجتماعاتی را که حفظ امنیت آن سخت است ممنوع کند، یک وزارت داخلۀ کلان ایجاد کند و جهادی ها را از کشور اخراج نماید.

زندان : فرانسوا فیون می خواهد به ظرفیت زندانها، به میزان 16 هزار نفر بیافزاید . و آلن ژوپه از افزایش 10 هزار نفری صحبت می کند. ژوپه همچنان میخواهد کنترل افراد خطرناک را قبل از آزاد شدن آنان از زندان تقویت کند و زندانیان رادیکال را از دیگران جدا کند.

پلیس : آلن ژوپه پیشنهاد میکند که از نیرو های ذخیره برای پر کردن کمبود در پلیس و ژاندارمری استفاده شود. او همچنان میخواهد نیروهای پلیس و ژاندارم از کار اداری فارغ شوند و به این ترتیب، 4500 تن از نفرات نیروهای امنیتی میتوانند در محلات ناامن مشغول وظیفه شوند. او همچنین می خواهد مفهوم دفاع از خود پلیس دوباره تعریف شود. فرانسوا فیون می خواهد اعضای پلیس شهری را مسلح کند، اما از استخدام جدید صحبتی نکرده است.

قضا (دادگستری) : فرانسوا فیون خواهان افزایش یک میلیارد یورو به بودجه دادگستری است. آلن ژوپه خواهان اصلاحات مسائل مختلف در این حوزه است. 

سیاست های بین المللی

روسیه و سوریه : فرانسوا فیون می خواهد تحریم های برقرار شده علیه روسیه را لغو کند، و در سوریه با مسکو همکاری کند. او همچنان می خواهد با بشار اسد یک اتحاد علیه داعش ایجاد کند. آلن ژوپه همزمان با انتقاد شدید از عملکرد روسیه در سوریه، آمادۀ گفتگو با مسکو است. او با اعزام نیروی زمینی به سوریه مخالف است.

اروپا : آلن ژوپه در نظر دارد اختیارات «پلیس مرزی اروپایی» را تقویت کند و کنترل مرز های داخلی اروپا و مرز های اروپا با کشورهای دیگر را کسترش بخشد. او همچنان میخواهد نهاد های اروپایی را ساده تر بسازد تا به شهروندان نزدیک تر باشند. فرانسوا فیون می خواهد بودجه نهادی را که مسئولیت کنترل مرزهای خارجی اروپا را به عهده دارد، سه برابر کند و به منظور تسهیل کنترل در مرزهای ملی، سهمیه مهاجرت ایجاد کند. او همچنان خواهان ایجاد یک وزارت اقتصاد برای منطقه یورو است. همچنان، هر دو نامزد خواهان مذاکره برای تجدید نظر در قرارداد شنگن هستند. 

محیط زیست

هسته ای : فرانسوا فیون و آلن ژوپه هر دو می خواهند قانون «گذار انرژی» را که در ماه ژوئیه تصویب شد، عوض کنند. بر اساس این قانون قرار است سهم هسته ای در تولید انرژی در فرانسه کاهش پیدا کند. آنان هردو، با بستن نیروگاه اتمی «فسنهایم» که دولت فعلی، به دلیل فرسوده شدن آن، قصد برچیدن آن را دارد، مخالفند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید