عراق

مقتدی صدر خواستار مقاومت در برابر نیر و های آمریکائی شد

REUTERS/Handout by Sadr office

مقتدی صدر روحانی تند رو شیعه عراق طی سخنانی در نجف از طرفداران خود خواست که با هر وسیله ی در برابر نیروهای آمریکائی مقاومت نمایند. وی که یکی از چهره های با نفوذ مخالف آمريکا درعراق است، روز چهارشنبه گذشته و پس از غيبت چند ساله، به شهر نجف بازگشته است. مقتدی صدر طی اين سالها در ايران اقامت داشته است.

تبلیغ بازرگانی

مقتدی صدر روحانی تند رو شیعه عراق طی سخنانی درنجف ازطرفداران خودخواست که با هروسیله ی دربرابر نیروهای آمریکائی مقاومت نمایند.

این نخستین باری است که مقتدی صدر پس از بازگشت ازغیبت چهار ساله خود به عراق برای حامیان خود سخنرانی میکند.

وی در برابر20000 تن از طرفدارانش که درمرکز شهرنجف گرد آمده بودند، طی سخنانی گفت که ما همواره در برابر اشغالگران مقاومت کرده و خواهیم کرد.مقاومت مسلحانه و مقاومت با هر وسیله ای. وی از طرفدارانش خواست که با عراقی ها در گیر نشده و برای حفظ وحدت، در این مقاومت همه جانبه فقط اشغالگران را در مد نظر و موردهدف قرار دهند. وی در این باره تأکید نمود که "همه ماعراقیها یک ملت واحدهستیم " وی افزود که ما هیچگاه با گروههایی که مسئول قتل دیگر عراقیها هستند، موافق نبوده و نیستیم.

مقتدی صدر که که برروی مردمی بودنش نزد قشرهای نسبتاً فقیر شیعه عراق حساب میکند، تأیید نموده که از سیاست کنار کشیده است.

یاد آورمیشویم که اگر مقتدی صدردر سال 2008 به فعالیت های شبه نظامی خود در رأس ارتش مهدی پایان داده است، جریان سیاسی وابسته به وی یک جریان قوی سیاسی در عراق محسوب میشود. جریان سیاسی طرفدار مقتدی صدر نقش مهمی را در فرآیند شکل گیری دولت کنونی اتحاد ملی عراق داشته است. این جریان سیاسی 39 کرسی مجلس ملی عراق را در اختیار دارد. دو تن از نواب رئیس مجلس ملی عراق از جریان سیاسی وابسته به مقتدی صدرمی باشند.

اين روحانی تندرو شيعه و از چهره های با نفوذ مخالف آمريکا در عراق، روز چهارشنبه گذشته و پس از غيبت چند ساله، به شهر نجف بازگشته است. مقتدی صدر طی اين سالها در ايران اقامت داشته و هنوز مشخص نيست تا چه مدتی قصد ماندن در عراق را دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید