افغانستان / نظامی

مقدار تلفات در صفوف نیروهای امنیتی بیش از حد تحمل است

فرمانده ناتو در افغانستان، جوزف دونفورد در یک گفتگو با روزنامۀ گواردیان گفته است که تعداد زیادی از سربازان و نیروهای پلیس افغانستان، در طی عملیات جان میدهند و این مقدار، قابل تحمل نیست.

تبلیغ بازرگانی

این جنرال امریکایی گفته است که نیروهای نظامی افغانستان، قبل از آنکه همۀ مسإولیت ها را بعهده بگیرد، شاید برای پنج سال آینده، هنوز هم به پشتیبانی غربی ها نیاز مند باشد. او در مورد مقدار قربانیان در صفوف نیرو های امنیتی، که در بسیاری موارد، حدود صد نفر در هفته میشود، اضافه کرده است که این موضوع مهم است و همۀ فرماندهان دیگر هم با او هم نظر استند.

با تاکید روی اینکه این تعداد قربانی بسیار زیاد و بیش از حد میباشد، او اضافه میکند که هنوز هم مطمئن نیست که، اینکه ناتو در ماه ژوئن گذشته، نقشش را در افغانستان، از عملیات رزمی، به مشوره دهی و همکاری، کاهش داد، کار مثبتی بود یا نه. جواب این سوال را به گفتۀ او، زمان خواهد داد.

جنرال دونفورد، در هر صورت میخواهد که نیروهای محدود امریکایی که بعد از سال 2001 در افغانستان خواهند ماند، در چهارچوب ماموریت آموزشی و مشورتی خود، در عملیات های نظامی هم شرکت کنند.

آنچه تعین کننده خواهد بود، اثرات خروج نیروهای غربی، در تشدید عمل یا بر عکس، در در کاهش شدت عمل طالبان میباشد. دلیل عمدۀ پشتیبانی بسیاری از مردم بعضی از محلات از طالبان، حضور نیروهای نظامی بیگانه است، که در سال 2014، افغانستان را بصورت فوری یا تدریجی، ترک خواهند کرد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید