افغانستان / جنگ و مذاکره

ملاقات میان طالبان و امریکاییان

کریم طلبی، خبرنگار آ اف پ، از محلی بنام سیستانی در نزدیکی مارجه گزارش میدهد که، قرار ملاقات میان نظامیان امریکایی و نمایندگان مردم محل، در جایی بین مارجه و سیستانی گذاشته شده بود و حدود بیست تن از سران قوم، منتظر آمدن امریکاییان بودند.

تبلیغ بازرگانی

درین محل که یکی از مراکز عمدۀ طالبان است، یک قالین سبز فرش شده است و در صف اول، بزرگسالان ریش سفید و در عقب آنان جوانان با چشمان سیاه نشسته اند.

برایان کریستمس، فرمانده نیروهای دریایی امریکا درشمال مارجه، جاییکه محل جنگهای اخیر بود، که «مشترک» نامگذاری شده بود، میگوید که : «درمیان شما طالبان هم استند. من اینرا میدانم و حضور طالبان را در این گفتگو تشویق کرده ام.» افسر امریکایی اضافه میکند که طالبان همه بد نیستند. تعدادی از آنان تحت تاثیر خارجی ها قرار گرفته اند و باید سلاح خود را به زمین بگذارند.

فرمانده امریکایی، در حالیکه جوانان صف دوم ظاهراً به مشکل حرف های او را میشنوند، ادامه میدهد که : «تا زمانیکه در سیستانی صلح باشد، نیروهای دریایی امریکا و اردوی افغانستان در خارج از شهر خواهند بود.» به گفتۀ نظامیان امریکایی، تعدای از طالبان در سیستانی بامب میسازند و آنرا در مارجه منفجر میکنند و دوباره به سیستانی فرار میکنند.

نیروهای امریکایی برای جلوگیری از جنگ، ساختمان چاه و مکتب (مدرسه) و مسجد را میکنند ولی ریش سفیدان از تلاشی ها و بازرسی های مردم و عراده جات شکایت میکنند. بازرسی ها در نزدیکی سیستانی گاهی ساعت ها طول میکشد. ولی فرمانده امریکایی میگوید که فعلاً بطور اوسط، بازرسی ها هژده دقیقه وقت را در بر میگیرد و اضافه میکند که بازرسی ها ادامه خواهد داشت ولی به زودی، افغانها دارای مدرک هویت خواهند شد و این موضوع، کار بازرسی را آسان تر خواهد کرد.

بعد از تصمیم گیری در مورد اعمار چند مکتب و حفر چند چاه، مجلس تمام میشود و همه به رسم دعا، بشمول نظامیان امریکایی، دست های خود را بسوی آسمان بلند میکنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید