مصر/انتخابات

مناظره دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری مصر درتلویزیون

AFP PHOTO/MAHMUD KHALED/

دوتن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصرشب گذشته برای اولین بار، ازطریق یک مناظره تلویزیونی، الویت های سیاست های خود را درصورت پیروزی درانتخابات برای مردم مصرتشریح کردند.

تبلیغ بازرگانی

 این اولین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از برکناری حکومت حسنی مبارک است که دور اول آن درروزهای بیست وسوم و بیست وچهارم ماه مه جاری برگزارخواهد شد.

دراین مناظره عمرو موسی رئیس سابق دیپلماسی مصر و دبیرکل سابق اتحادیه عرب ازسوی غیرمذهبی ها و عبدالمنعم عبدالفتوح حضورداشتند.
براساس آخرین نظرسنجی ها این دو تن از بخت بیشتری برای به دست آوردن اکثریت آراء برخوردارهستند.

عبدالمنعم ابوالفتوح گفته است که درصورت پیروزی موازین دموکراتیک را رعایت خواهد کرد، ولی عمرو موسی، چهره مورد وثوق اقشارغیرمذهبی شب گذشته این ادعای نامزد سلفی ها را رد کرد و هشدارداد که پیروزی اسلامگرایان درمصر نه تنها پایان دموکراسی، که مبنای تاسیس حکومتی خشن تر، با استبدادی بیشتردرکشورخواهد شد.

با این حال به گفته کارشناسان عبدالمنعم عبدالفتوح توانسته است با دادن وعده ی احترام به دموکراسی و حفظ اسلام به عنوان ترازوی معیارهای اخلاقی درجامعه توجه بخشی از گروه های غیرمذهبی را نیز جلب نماید.
به منظور شرکت درانتخابات کنونی مصرسیزده تن ازجمله چند تن از اسلامیون ثبت نام کرده اند، اما گزارش ها نشان می دهد که یکی ازدو نامزد سلفی ها وعمرو موسی مورد حمایت غیرمذهبی ها با درصدی نزدیک ازآراء، تعیین کننده نتایج انتخابات روز بیست و سوم و بیست و چهارم ماه مه خواهند بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید