ایران

منشور موسوی برای هماهنگی و تقویت هویت مشترک جنبش سبز

۹ دقیقه

میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز، در بیانیۀ هژدهم خود که از آن با عنوان "منشوری برای هماهنگی و همدلی بیشتر و تقویت هویت مشترک جنبش سبز" یاد می کند می نویسد: "در اولین سال انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری با قامتی سرفراز، گرچه شلاق خورده و مجروح ایستاده ایم."

تبلیغ بازرگانی

آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران در بررسی وقایعی که در این یک سال در ایران روی داده است از جمله به رویدادهای کهریزک اشاره کرده و تأکید می کند که به یقین فجایع کهریزک و آدم کشی های روزهای ٢٥و ٣٠خرداد (سال پیش) و روز عاشورا از خاطرۀ جمعی ملت پاک نخواهد شد و نباید هم پاک شود. میرحسین موسوی در بیانیۀ خود می پرسد چگونه می توان تیرهای مستقیم به مردم و زیرکردن آنان توسط ماشین پلیس را از یاد برد؟
از نظراین نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خون ها و رنج ها پرده های فریب و ریای تمامیت خواهان را دریده و فساد نهادینه شدۀ پشت پرده های قدیس نمایی را نمایان کرده است.
در بخش دیگری از این بیانیه یا منشور به شمار بالای اعدام در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده و براین نکته تأکید شده است که این واقعیت که ایران به نسبت جمعیتش بیشترین اعدام ها را در جهان دارد، ناشی از بزهکاری گناهکاران نیست و ناشی از رخت بربستن عدالت و مدیریت خوب در جامعۀ ایران است. میرحسین موسوی پس از اشاره به اشاعۀ دروغ، فساد و خرافه درجامعه و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر می پرسد چه کسی آن شجاعت را دارد که از فاجعۀ نبود کمترین نظارت مالی بر دستگاه های نظامی و امنیتی و نهاد های شبه دولتی دم بر آورد؟
نامزد معترض به نتایج انتخابات توسعۀ شبکه های اجتماعی و ایجاد روابطی پایدار و قابل اتکاء در میان آحاد ملت را از معجزات جنبش سبز در یک سال اخیر می داند و پس از تأکید بر آگاهی مردم از فضای حاکم برکشور می نویسد توده های میلیونی مردم امروز می بینند چه کسانی دشنه در دست به دنبال زنان، مردان ، پیران و جوانان می دوند و چه کسانی با برخورداری از فرهنگی نازل، در تظاهرات و جمع های عمومی رکیک ترین کلمات و جملات را بر زبان می رانند.
در بخشی دیگر از این بیانیه پس از اشاره به نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی حرمتی به کرامت انسانی، سوء مدیریت دولتی و افزایش فاصلۀ طبقاتی بر این مسأله تأکید شده است که جنبش سبز خود را پالایش گر و اصلاح گر روند طی شده در سال های پس از انقلاب می داند و بر این اساس "حرکت در چارچوب قانون اساسی و احترام به نظر ورأی مردم را وجهۀ همت خویش قرار خواهد داد".
میرحسین موسوی پس از ذکر این نکته که جنبش سبز "جنبشی ایرانی- اسلامی" است در جای دیگری از بیانیۀ خود می نویسد "نخستین ارزش اجتماعی مد نظر این جنبش دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولوژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی" است.
میرحسین موسوی ضمن آن که "حقوق بشر" را حقوق "خدادادی" می خواند، این نکته را نیز ناگفته نمی داند که استقرار وتضمین موازین حقوق بشر به عنوان "یکی از دستاوردهای بشری و حاصل خرد جمعی همۀ انسان ها مورد تأیید و تأکید جنبش سبز" است.
از نظر این رهبر جنبش سبز و بر اساس این بیانیه، مبارزه با استفادۀ ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی وروحانی از حکومت تنها راه حفظ "جایگاه والای" دین و تداوم "نقش برجسته" ی آن در جامعۀ ایران است که به عنوان "یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سر لوحۀ امور جاری" قرار می گیرد.

لیدا پرچمی

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید