ایران

موضع گیری شورای نگهبان به نفع مجلس وعلیه دولت درادغام وزارت خانه ها

شورای نگهبان درپاسخ به مجلس اعلام کرد ادغام وزارت خانه ها و هرگونه تغییری در وظایف و مسئولیت های وزیران باید به تصویب مجلس برسد. ازنظرمجید محمدی تصمیم شورای نگهبان مبنی برحمایت ازمجلس به اتفاق آرائ و اقدامات اخیر قوۀ قضائیه علیه نزدیکان رئیس جمهوری درچارچوب مبارزه با فساد نشانۀ پایان پشتیبانی رهبرجمهوری اسلامی ایران از محمود احمدی نژاد است.

تبلیغ بازرگانی

دعوای دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با مجلس شورای اسلامی برسرادغام چند وزارت خانه دریکدیگربا درخواست مجلس از شورای نگهبان قانون اساسی و اظهار نظردبیرشورای نگهبان دراین مورد امروز وارد مرحلۀ تازه ای شد.
آیت الله احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان، درنامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، اعلام کرد که اعضای شورای نگهبان به اتفاق آرائ چنین نظر داده اند که با توجه به وضوح اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ١٣٣ هرگونه تغییر دروظایف قانونی و نیزادغام دو یا چند وزارت خانه دریکدیگر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل ازتصویب مجلس تغییری درمسئولیت و اختیارات وزیران وزارت خانه های قبلی به وجود نخواهد آمد.
درروزسه شنبۀ این هفته، معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته بود ادغام وزارت خانه ها و تدوین شرح وظایف وزارت خانه های جدید ازاختیارات دولت است و مجلس فقط حق رسیدگی دارد و نمی تواند دراین ارتباط چیزی را تصویب یا منتفی کند.
این درحالی است که درهمان روز، علی لاریجانی- رئیس مجلس شورای اسلامی- گفته بود دولت باید نظرخود را دربارۀ نحوۀ ادغام وزارت خانه ها ارائه کند و مجلس دربارۀ آن تصمیم بگیرد.

درگفتگوئی با مجید محمدی، تحلیل گر مسائل ایران و استاد دانشگاه در آمریکا، از او پرسیدیم در این دعوا از نظر قانونی حق با کدام طرف است؟
مجید محمدی صراحتاً و با استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید دراین رویاروئی حق با مجلس است و شورای نگهبان نیز در نامۀ خود با استناد به مواد قانونی حق را به مجلس داده است.
مجید محمدی درپاسخ به این پرسش که آیا این دعوا واقعاً ناشی از تفاوت برداشت ها از قانون است یا بهانه ای برای رویاروئی وازمیدان به درکردن حریف می گوید برخوردهای محمود احمدی نژاد با مجلس از شش سال پیش به این سو همواره برخوردهای سیاسی بوده است و نه حقوقی و دعوای دو طرف در واقع دعوا برای سهم گیری از قدرت و منابع کشوراست .

این پژوهشگر مسائل ایران یادآور می شود که اطرافیان محمود احمدی نزاد در پرتو حمایت و پشتیبانی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ازاحمدی نژاد سهم بیشتری از قدرت و ثروت را داشته اند اما درپی رویاروئی احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای درمورد حیدرمصلحی، وزیراطلاعات، رهبرجمهوری اسلامی پشتیبانی از احمدی نژاد را قطع کرده است چرا که از گذاشتن کلیۀ تخم مرغ های خود در سبد نظامیان به هراس افتاده است.

گفتگو با مجید محمدی

مجید محمدی درپاسخ به پرسش های بعدی ما ضمن اشاره به یورش قوۀ قضائیه علیه اطرافیان احمدی نژاد پس از ماجرای وزیراطلاعات به بهانۀ مبارزه با فساد، استیضاح یا برکناری احمدی نژاد را منتفی میداند.
ازنظراین تحلیل گر مسائل ایران آیت الله خامنه ای با توجه به شرایط داخلی و خارجی نمی خواهد با برکناری احمدی نژاد دوره ای ازبی ثباتی را به کشورتحمیل کند اما برآن است که میان نظامیان و روحانیون موازنۀ قدرتی برقرارکند و کفۀ روحانیون را درمقابل نظامیان سنگین ترنماید.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید