ناظران

ناظران آگاهی‌های شهروند ـ خبرگزاران را به راستی آزمائی می‌گذارد و با تدارک گزارش‌های تحقیقی، رویدادهای جهان را چنانکه رخ داده‌اند، باز می‌نماید. تلاش ما ارزیابی و بازبینی داده‌های نوشتاری، گفتاری و دیداری جاری در شبکه‌هاست.