عراق

نا آرامیهای عراق

تبلیغ بازرگانی

یک سوء قصد انتحاری در نزدیکی یک پاسگاه پلیس دست کم 26 کشته در "کوت"، در جنوب عراق به بار آورد. در این سوء قصد 84 نفر زخمی شدند.

در مدتی کمتر از یک هفته که از خروج نیروهای رزمی آمریکائی از عراق می گذرد، شماری سوءقصد در عراق و به ویژه امروز به مکانهای مختلف دولتی از جمله یک پاسگاه پلیس در بغداد انجام گرفته است که در آن یازده نفر جان خود را ازدست دادند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید