روزنامه ها ی فرانسه

نبردها در کشورآفریقائی "ساحل عاج" به پایان رسید

@fotolia

 اکنون چهل و هشت ساعت است که نبردها در کشورآفریقائی "ساحل عاج" به پایان رسیده و قدرت سیاسی جدید درحال سامان بخشی به صدمات و خسارات جنگ داخلی چهار ماهه است. 

تبلیغ بازرگانی

 "لوران باگ بو" رئیس جمهوری سابق توسط صاحبان جدید قدرت در ابی جان دستگیرگردیده، و به اتهام صادرکننده فرمان قتل مخالفین، درانتظارمحاکمه به سرمی برد. کسی به درستی نمی داند، در چهارماه مقاومت نیروهای هوادارباگ بو، چند ده و یا چند صد تن کشته شده اند، وآیا هواداران و نیروهای تحت فرمان نفرات جناح مقابل و هوادارباگ بو شرکت داشته اند، یا نه؟ ولی به مصداق آن سخن قدیمی که کسی از پیروز حساب کتاب نمی خواهد، "ال حسن واترا" اکنون در حال سروسامان دادن به دولتی فروپاشیده است که به نوشته مطبوعات فرانسه با توجه به وضع درهم ریخته ی کشورروزهای سختی را درپیش دارد. نقش فرانسه دررویدادهای چهارماه چه بوده است؟ روزنامه های فرانسه، اکنون دو روزاست، که به دنبال روشن کردن نقش فرانسه در تحولات سیاسی ساحل عاج هستند. برخی از تحلیگران احتمال می دهند که فرانسه به صورت سیاسی و حتی نظامی برای برکناری رئیس جمهوری سابق ساحل عاج، علیه لوران بگ بو اقدام کرده است. ولی وزیرامورخارجه، وامروزنیز وزیردفاع، گفته اند که فرانسه جزکمک درزمینه سیاسی و حفظ امنیت شهروندان ساحل عاج دخالتی در امور داخلی این کشورنداشته است. لازم به یادآوری است که فرانسه، با موافقت دولت مرکزی ساحل عاج، از دهه ها پیش چند گردان نظامی را دراین کشورمستقرکرده است. "ژرارلونگه" وزیر دفاع فرانسه طی بیست و چهارساعت گذشته زیرفشارافکارعمومی، با رها تاکید کرده است که نیروهای نظامی فرانسه، در انتقال قدرت از رئیس جمهوری قبلی و به رئیس جمهوری جدید، دخالتی نداشته است. متقابلاً یک نماینده کمونیست پارلمان می گوید، نمی تواند به روایت ارائه شده ازسوی وزیرکاملاً باورکند.

"لاکروا" ارگان جامعه مسیحیان فرانسه، در گزارش دراین باره می نویسد: به هرحال این پرسش ها ازآنجا در افکارعمومی مطرح شده است که رئیس جمهوری جدید ساحل عاج در فرانسه پایگاه های سیاسی و دوستان قدرتمندی دارد که از آن جمله است شخص رئیس جمهوری کنونی "نیکولاسارکوزی".

از این موضوع دو جانبه فرانسه – آفریقا که بگذریم، درروزنامه های امروزبحران داخلی لیبی، سوریه، مصرو دیگر کشورهای های خاورمیانه ازموضوعات عمده روزنامه های سراسر امروز به شمارمی روند.

همانگونه که درخبرها آمده بود، درسوریه، تظاهرات اعتراضی که اکنون سه هفته است که آغازگردیده، همچنان ادامه دارد.هومنیته ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، در شماره امروز خود، گزارشی را به رویداد های سوریه اختصاص داده.
هومنیته می نویسد: به نظرنمی رسد که جنبش اعتراضی در سوریه به زودی ازنفس بیفتد. هومنیته می افزاید: روزگذشته نیزگروه های ناراضی تحت عنوان روزگرامی داشت شهدا و مجروحین جنبش آزادیخواهانه به خیابان ها آمدند.
هومنیته می نویسد: با گسترش دامنه ناآرامی ها رژیم سوریه نیز برشماردستگیری های خود درمیان روشنفکران، روزنامه نگاران و اهل قلم افزوده است.

درمصرحسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق این کشورواعضای خانواده وی برای بازجوئی در اختیاردستگاه قضائی قرارگرفته اند.
هومنیته در گزارشی در باره وضعیت کنونی مصرو سرنوشت حسنی مبارک می نویسد: درمصرتظاهرات اعتراضی به پایان نرسیده است. جمعه هرهفته، میدان ال تحریر، همچنان مملو ازجمعیت است. گروه های سیاسی تازه نفس، که از بیست و پنج ژانویه دربطن اعتراضات سیاسی به وجود آمدند، اکنون حاضرنیستند تنها به یک اصلاحات نیم بند، که به رفراندم گذاشته شد، بسنده کنند. مصری ها می گویند: مصربه اصلاحات عمیقی که بتواند بهبود زندگی را در پی داشته باشد نیازمند است.
هومنیته می افزاید: در آن رفراندم حزب دموکراتیک ملی حسنی مبارک و اخوان المسلمین برای حمایت ازرفراندم فراخوان دادند، ولی هستند بسیاری ازتشکل های سیاسی دیگر که می گویند: آن اصلاحات کافی نبوده و نخواهد بود.
درمورد لیبی و ادامه جنگ داخلی در این کشور، سردرگمی در سیاست های بین المللی ادامه دارد. لوموند، درمورد رکود در یافتن راه حلی برای بحران لیبی می نویسد: مقامات اروپا درمورد نوع و گستره محدوده ی دخالت نظامی که باید در لیبی صورت پذیرد اختلاف نظردارند. فرانسه براین باوراست که ناتو درمورد نابودی سلاح های سنگین ارتش معمرقذافی وحفاظت ازجان غیرنظامیان بطورجدی عمل نکرده است.
 

روزنامه ها ی فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید