فرانسه/مطبوعات

نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مطبوعات فرانسه

امانوئل ماکرون، رهبر جنبش در حرکت و مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی
امانوئل ماکرون، رهبر جنبش در حرکت و مارین لوپن، نامزد حزب راست افراطی DR

دوراول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، همانگونه که کم و بیش نظرسنجی ها وحال وهوای سپهرسیاسی فرانسه نشان می داد، با پیروزی "امانوئل ماکرون" و خانم "مارین لوپن" به پایان رسید. درفهرست احتمالات رسیدن به دور دوم چهار تن قرارداشتند، "امانوئل ماکرون"، "مارین لوپن"، "فرانسوا فیون" و "ژان لوک ملانشون".

تبلیغ بازرگانی

فرانسوا فیون"، که طوفان سیاسی – قضایی را همزمان با مبارزات انتخاباتی بردوش داشت با حدود بیست درصد آرا ازدُور خارج شد و "ژاک لوک ملانشون" کاندیدای جناح چپ مستقل و نامزد موردحمایت حزب کمونیست فرانسه نیز، با اینکه دراین دوره انتخابات موقعیت سیاسی خود را درافکارعمومی به طورملموسی بهبود بخشیده بود، ولی روز یک شنبه با حدود نوزده ونیم درصد آرا درمکان چهارم قرارگرفت و از ادامه راه به سوی کاخ الیزه واماند.

هومنیته، ارگان هوداران حزب کمونیست فرانسه، ناخشنودی خود را از رسیدن خانم "مارین لوپن" به دُور دُوم با چاپ تصویر سیاه – سفیدی از وی درصفحه اول نشان داده و زیر آن با خطوط درشت نوشته است: "هرگز".

هومنیته درهمان صفحه می نویسد: حال باید دست به دست هم بدهیم تا راه رسیدن به "الیزه" را به روی خانم لوپن ببندیم.
با این حال هومنیته از پیروزی "امانوئل ماکرون" نیز خرسند نیست.

سرمقاله نویس هومنیته می نویسد: علی رغم میزان آرای امیدوارکننده ای که به "ژان لوک ملانشون" داده شد، دردور دوم این انتخابات، هفتم ماه مه، مجبورخواهیم بود میان "ماکرون" نامزد مورد حمایت محافل مالی و سرمایه داری و زداینده ی دست آوردهای اجتماعی – سیاسی کارگران و "مارین لوپن"، نامزدی که جزنفرت پراکنی و تشتت اجتماعی، دشمنی سندیکاها و ضدیت با فرهنگ، سیاستی ندارد، یکی را انتخاب کنیم.

سرمقاله نویس هومنیته نتیجه گیری می کند که باید راه رسیدن خانم لوپن رهبر"راست افراطی" به الیزه را سد کرد، اما با این حال، ما باید مبارزه را برای انتخابات آینده پارلمانی دو چندان کنیم و راه را بر یکه تازی لیبرالیسم نیزببندیم، زیرا، به گفته سرمقاله نویس هومنیته، این لیبرالیسمِ حاکم بوده است که راه را برای رشد افکار راست افراطی درکشورهموارکرده است.

سرمقاله نویس هومنیته می نویسد: بخش قابل توجهی ازرای دهندگان ازنتایج به دست آمده سرخورده شدند، با اینکه این انتخابات برای اولین بار با غافلگیری‌های بسیاری همراه بود، اما نهایتاً زیاد هم آشفتگی درروند گزینش دیده نمی شود، زیرا درگامهای اول افرادی که فرانسه را به این روز انداخته اند کنارگذاشته شدند.

دردوراول انتخابات درون حزبی، نخست این نیکولا سارکوزی بود که کنارگذاشته شد و درمرحله بعد فرانسوا هولاند درچنان موقعیت بدی درافکارعمومی قرار گرفت که نتوانست حتی خود را برای دور دیگری از ریاست جمهوری معرفی نماید.

"پاتریک آپل مولر" می افزاید: دوُر سوم و چهارم این بود که از جناح چپ "مانوئل والس" ازصحنه انتخابات زدوده شد وآخرین نفر به عنوان مسئول وضعیت نا بسامان کشور، یعنی فرانسوا فیون، نیز روز یک شنبه ازصحنه خارج شد.
فیگارو با تیتر"شکست تاریخی برای راست میانه" درصفحه اول خود به کیوسک‌ها آمد.

فیگارو می نویسد: خروج فرانسوا فیون از صحنه در واقع به معنی شکست راست میانه و خروج آن ازصحنه سیاسی تلقی می شود.

سرمقاله نویس فیگارو می نویسد: آن اتفاقی که باورآن سخت به نظرمی رسید پیش روی ماست، انهایی که فکرمی کردند برنده خواهند بود، باختند، آنچه که غیرقابل تصورمی‌نمود، روی داده است وبه سخنی دیگرغیرممکن، ممکن شده است.

راست میانه که هرگز تا این حد به تصاحب قدرت سیاسی درکشور نزدیک نبود به طورغافلگیرانه‌ای ازصحنه رانده شده است.

سرمقاله نویس فیگارو می افزاید: پس ازپنج سال حکومت سوسیالیست‌ها، که این همه نارضایتی به بارآورد، درکشور لزوم به قدرت رسیدن یک حاکمیت جایگزین کاملاً احساس می شد ودراین راه بخت راست سنتی برای پرکردن این نیازِ افکارعمومی از همه تشکل ها بیشتربود، ولی راست میانه دیگر در صحنه حضور ندارد و جالب این که این اولین بار در تاریخ سیاسی این طیف جا افتاده دولتمداری است که نتوانسته است این بار حتی به دور دوم نیز راه یابد.

فیگارو صفحات متعددی را به انتخابات روز یک شنبه اختصاص داده که در آن، ازجمله، به نظرات محافل اروپایی نیز اشاره شده است.

فیگارو می نویسد: حکومت برلین از اینکه احتمال شکست راست افراطی قطعیت می یابد خشنود به نظرمی رسد.
آلمان پیروزی راست افراطی درفرانسه را به مثابه یک کابوس تلقی می کند. دولت برلین خواستار گسستن فرانسه ازاتحادیه اروپا نیست.

فیگارو می نویسد: درمقر اتحادیه اروپا نیز چشم انداز پیروزی نهایی یک هوادار اتحادیه اروپا، امانوئل ماکرون، نگرانی ها را کاهش داده است.

درمسکو، دولت روسیه دریافت که نامزد مورد نظرش یعنی خانم "مارین لوپن"، نخواهد توانست برنده نهایی انتخابات ریاست جمهوری باشد، به این ترتیب مقامات کرملین می دانند که باید با ریاست جمهوری امانوئل ماکرون کناربیایند.

فیگارو می نویسد : بااینکه امائوئل ماکرون در دوران وزارت اقتصاد خود به روسیه سفر کرده بود، اما او در محافل مسکو فرد شناخته شده‌ای نیست.

فیگارو همچنین درگزارش‌های مفصلی به بازتاب نتایج انتخابات روز یک شنبه فرانسه دراسرائیل و انگلستان پرداخته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید