فرانسه/مطبوعات

نخست وزیرسابق فرانسه نامزد شهرداری بارسلون دراسپانیا

@fotolia

هفتادوسومین نشست مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد ازروزسه شنبه، دیروز، کارخود را درمقراین سازمان، درنیویورک، آغازکرد. دونالدترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا که کشورش میزبان مقراین سازمان جهانی است اولین سخنران نشست دیروزبود.

تبلیغ بازرگانی

سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا ازچهل وهشت ساعت پیش درصدرانتظارات خبری وسائل ارتباط جمعی قرارداشت، و خبرهای ایران نیز به عنوان یکی ازعمده‌ترین محورهای سخنرانی رئیس جمهوری ازچند روزپیش دردستورکارمقامات واشنگتن و وسائل اربتاط جمعی فارسی زبان قرارداشت.

به این‌گونه است که آغازنشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وسخنرانی دونالد ترامپ، ازتیترهای عمده روزنامه‌های امروز به شمارمی‌رود. ساعاتی پس ازرئیس جمهوری آمریکا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیزازتریبون تالارسازمان ملل به سخنرانی پرداخت که وی درآن آشکارا و با شدت سیاست‌های دولت جدید آمریکا را مورد انتقاد قرارداد.

واما درمسائل داخلی فرانسه موضوع نامزدی مانوئل والس، نخست وزیرسابق فرانسه، برای شهرداری بارسلون مرکز ایالت "کاتالونیا" دراسپانیا توجه همه وسائل ارتباط جمعی فرانسه را جلب کرده است. مانوئل والس اصالت اسپانیایی وزاده کاتالونیا است. وی حدود سه دهه پیش به فرانسه مهاجرت کرد وبا دریافت تابعیت این کشورپله‌های ترقی را، درسطوح عالی دولتی، به سرعت طی نمود تا جایی‌که دردوران حکومت سوسیالیست‌ها هنگام ریاست جمهوری فرانسوا هولاند به نخست وزیری منسوب شد. درحال حاضر والس، با این‌که نماینده مجلس است، ازحدود شش ماه پیش کارپارلمانی خود را نیمه کاره گذاشته وفعالیت‌های سیاسی خود را دربارسلون متمرکزکرده است. این هفته خبررسید که والس از نمایندگی مجلس ملی فرانسه استعفا و خود را نامزد شهرداری بارسلون کرده است.

دونظردرمطبوعات فرانسه درموردعمل نخست وزیرسابق مورد بحث است، گروهی که اقدام او را عدم وفاداری به فرانسه دانسته ووی را متهم می‌کنند که فرصت طلبی کرده ودر وظایف اخلاقی – سیاسی خود درقبال ملتی که با آغوش بازاورا تا حد نخست وزیرارتقاء داد کاستی نشان داده است.

نظردوم می‌گوید او یک سیاستمداراروپایی است و هرجا که مفید باشد دراروپا می تواند درخدمت اروپا باشد. به هرحال روزنامه‌های امروز فرانسه گزارش های متعددی را درله یا علیه نخست وزیرسابق انتشارداده‌اند. واما بازگردیم به نشست نیویورک و سخنرانی روسای جمهوری آمریکا و فرانسه.

لیبراسیون به نشست نیویورک چندان توجهی نشان نداده است. ازمتن سخنرای رئیس جمهوری فرانسه نیز دراین روزنامه خبری نیست. لیبراسیون تنها درگزارشی به گرایش "میهن پرستانه"‌ی دونالد ترامپ اشاره کرده که رئیس جمهوری آمریکا درسخنرانی دیروزخود برآن تاکید کرد.

لیبراسیون می‌نویسد: رئیس جمهوری آمریکا درسخنرانی سی دقیقه‌ای خود ازسیاست جهان چند قطبی و همگرایی کشورها انتقاد کرد و به تجلیل ازمهین دوستی ملت‌ها پرداخت. به نوشته لیبراسیون ترامپ تاکید کرد که ما ایدئولوژی جهانی شدن به صورت کنونی را نمی‌پذیریم و ازنظرما دکترین مهین‌پرستی می تواند جایگزین جهانی شدن گردد.

لیبراسیون می‌نویسد: این جمله احتمالاً ازسوی مشاورسیاسی بسیارراست‌گرای رئیس جمهوری "استفان میلر" درسخنرانی دونالد ترامپ گنجانده شده است. واما درفیگارو دو گزارش دررابطه با ایران به چاپ رسیده است. گزارشی درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا، درمجمع عمومی سازمان ملل، و گزارش دیگری درباره رکودی که اخیراً درروابط دیپلماتیک فرانسه با ایران دیده می‌شود.

فیگارو درگزارشی پیرامون کدورت درروابط جمهوری اسلامی و فرانسه به ماجراهای ماه‌های اخیرمی‌پردازد. درماه‌های اخیریک ایرانی به اتهام توطئه‌ی سوء قصد تروریستی علیه "سازمان مجاهدین خلق ایران" درآلمان دستگیرشد، که به نوشته مطبوعات آلمان قراربود درنشست سالانه مجاهدین خلق درفرانسه دست به اقدام تروریستی بزند.

به دنبال این حادثه؛ درهفته‌های بعد؛ دولت پاریس اعلام داشت که تا روشن شدن چگونگی موضوع ازبازگشت دادن سفیرخود به تهران خود داری می‌کند. به نوشته فیگارو واقعیت این است که این موضوع تنها دلیل عدم اعزام سفیرو تعلیق سفرامانوئل مکرون به ایران نبوده است. لازم به یاد آوری است که درجریان دستگیری کارمند سفارت ایران دراتریش به اتهام مظنون بودن به طرح توطئه سوء قصد علیه مجاهدین دولت تهران به شدت همکاری های سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل را مورد انتقاد قرارداد.

اکنون فیگارو درمورد این همکاری‌ها اطلاعات بیشتری را منتشرکرده است. یک دیپلمات فرانسوی به فیگاروگفته است: واقعیت این است که ما درماه‌های اخیراطلاعات دست اولی را درمورد برنامه‌های اتمی ایران ازطریق سازمان موساد به دست آورده ایم. این اطلاعات مربوط به اسنادی بوده است که درماه ژانویه گذشته "موساد" اسرائیل توانسته بود ازایران به خارج انتقاد دهد. دیپلمات فرانسوی می افزاید: به دنبال این رویداد بود که امانوئل مکرون سفرخود به ایران را به تعویق انداخت. وی می‌گوید: با این حال اگرفرانسه واتحادیه اروپا درگشودن راه‌های تجارت با ایران تعلل به خرج دهد احتمال می‌رود کشورهایی که با آمریکا روابط تجاری کمتری دارند مانند هند تا ترکیه جای صنایع و سرمایه گزاری های ما درایران را پرکنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید