افغانستان

نشست لندن فرصتی برای ارائه مطالبات زنان افغان به جامعه جهانی

در آستانه نشست لندن، شبکه زنان افغانستان همگام با سایر نهادهای مدنی و اجتماعی افغانستان پیشنهادات خود را برای نشست لندن ارائه نمودند. کارشناسان، نشست لندن را فرصتی مناسب برای ادامه همکاریهای جامعه جهانی با افغانستان می دانند.

DR
تبلیغ بازرگانی

در آستانه نشست لندن حکومت افغانستان می گوید انتظار دارد تا کشورهای کمک کننده خارجی بار دیگر در نشست لندن پایبندی به ادامه تعهدات خود در قبال افغانستان در درازمدت به منظور تامین هزینه های پروژه هائی که افغانستان را به سوی خودکفائی می برد، اعلام نمایند.

مقامهای دولتی، نمایندگان نهادهای مدنی، نمایندگان بخش خصوصی و سفیران کشورهای کمک کننده به افغانستان در نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده، به بررسی و ارزیابی آخرین نقطه نظرات برای ارائه در نشست لندن، پرداختند.

نیکلاس هسیم، نماینده سازمان ملل در امور افغانستان و رئیس بورد مشترک هماهنگی و نظارت کشورهای کمک کننده با بیان اینکه نشست لندن فرصت تازه ای برای حکومت جدید افغانستان است، گفت: جهان در این نشست تعهداتی که در نشست توکیو برای کمک به افغانستان سپرده است را بار دیگر تجدید خواهد نمود.

سازمان ملل متحد و سفارت بریتانیا در کابل هم این نشست را فرصتی مناسب برای همکاریهای تازه کشورهای خارجی به حکومت جدید افغانستان می دانند.

همچنین شبکه زنان افغانستان هم پیشنهادات خود را برای نشست لندن ارائه نمودند.

تامین صلح، امنیت، عدالت اجتماعی و دسترسی به صحت و معارف و تعهدات جامعه جهانی در خصوص کمک ها به دولت افغانستان از جمله پیشنهادات ارائه شده از سوی این شبکه به نشست لندن است.

این سند پیشنهادات پس از مشورت با 150 زن در کابل و 34 ولایت تهیه شده است.

قرار است نشست جهانی حمایت از افغانستان در روز چهارم ماه دسامبر / ١٣ ماه قوس در لندن برگزار شود.

این نشست که در ادامه بحث و گفت‌وگوهای نشست توکیو برگزار می شود از اهمیت ویژه ای برای افغانستان برخوردار است. 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید