فرانسه/مطبوعات

نشست پایان بحران لیبی در پاریس به ابتکار امانوئل مکرون

@fotolia

کنفرانس بین‌المللی صلح لیبی، برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور، سه‌شنبه دیروز، در پاریس برگزار شد. نمایندگان گروه‌های مختلف داعیه دارقدرت سیاسی در لیبی، کشورهای منطقه، اروپا و امریکا، نماینده سازمان ملل ونمایندگان چندین نهاد بین‌المللی در این نشست یک‌ روزه شرکت کردند. هدف از این گردهمایی توافق بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری تا اواخر سال جاری میلادی اعلام شده است.

تبلیغ بازرگانی

کنفرانس بین‌المللی صلح لیبی، برای پایان دادن به بحران سیاسی این کشور، سه‌شنبه دیروز، در پاریس برگزار شد. نمایندگان گروه‌های مختلف داعیه دارقدرت سیاسی در لیبی، کشورهای منطقه، اروپا و امریکا، نماینده سازمان ملل ونمایندگان چندین نهاد بین‌المللی در این نشست یک‌ روزه شرکت کردند. هدف از این گردهمایی توافق بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری تا اواخر سال جاری میلادی اعلام شده است.

دراین نشست که زیرنظر وبا ابتکارعمل امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، برگزارشد با موافقت همه‌ی طرف های درگیردرلیبی پاره، پاره شده قراراست انتخابات سراسری در ماه دسامبرآینده برگزارشود. پیش ازپرداختن به نشست پاریس درباره لیبی به یک مطلب اختصاصی ازفیگارو می‌پردازیم درباره موقعیت یکی ازایرانیان موفق درتجارت و مدیریت نهادهای بین‌المللی.

فیگارو درمطلبی، درصفحه 34 خود به معرفی مسیرترقی جهانی "دارا خسروشاهی" مدیرجدید شرکت حمل ونقل بین‌المللی "اوبر" پرداخته. زندگی دارا خسروشاهی از انجایی برای فیگارو جالب بوده است که دارا خسروشاهی پیش ازرفتن به آمریکا بخشی از زندگی خود را درجنوب فرانسه گذرانده و به زمان فرانسه تسلط دارد.

دارا خسروشاهی روزچهارشنبه گذشته درکاخ الیزه به مدت پانزده دقیقه با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار و پیرامون فعالیت "شرکت حمل نقل اوبر" درفرانسه با وی به گفت وگو پرداخت. دارا خسروشاهی گفته است که درمورد سیاست با مکرون صحبتی نکرده است، تنها موضوع گفت وگو‌ها با رئیس جمهوری فرانسه فعالیت های شرکت تحت مدیریت او درفرانسه بوده است. بازگردیم به بحران لیبی و نشست پاریس. روزنامه های امروز فرانسه گزارش‌های مفصلی را به نشست پاریس وموفقیت نسبی آن اختصاص داده‌اند.

هومنیته، ارگان هواداران حزب کمونیست فرانسه، می نویسد: رهبران داعیه دارقدرت سیاسی درلیبی درپاریس به اتخاذ دو تصمیمم مهم دست موفق شدند، همه پرسی درشانزدهم سپتامبرپیرامون متن جدید قانون اساسی و برگزاری اولین انتخابات پس ازقذافی درماه دسامبرآینده. هومنیته می‌نویسد: درمورد نحوه اجرای انتخابات ماه دسامبرتصمیم گرفته شد یا ازمتون قانون اساسی سابق استفاده شود ویا با توجه به مفاد قانون اساسی جدید انتخابات برگزارگردد.

هومنیته دربخشی ازگزارش خود با انتقاد تلویحی از آن‌چه که برسرمردم لیبی آمده می‌نویسد: هرچند نخست وزیرقانونی لیبی درپاریس اصرارداشت که باید فرماندهی ارتش ونظامیان زیرنظرقدرت سیاسی غیرنظامی قرارگیرد، ولی به احتمال قوی مارشال ارتش قذافی "خفتر" درانتخابات اینده خود را نامزد خواهد کرد که ما باردیگربا عارضه سیاسی تازه ای مانند مصروژنرال السیسی روبه روخواهیم بود.

هومنیته درادامه می‌نویسد: درنشست پاریس نمایندگان حدود 20 کشور ازجمله نمایندگان پنج عضو دائم شورای امنیت حضورداشتند، اما هنگامی که اهل مطبوعات از آنان درمورد دخالت های خارجی درامورداخلی لیبی و سرنگونی معمرقذافی پرسش کردند، کشورهای غربی خود را به نادانی زده و تنها به دخالت چند کشورعربی و آفریقایی اشاره کردند.

هومنیته می‌نویسد: تعارض اشکاردر سیاست غرب این است که هم‌انهایی که دست آندرکارویرانی لیبی بوده‌اند امروزازشدت نگرانی از خطرات امنیتی و افزایش موج مهاجرت ها دست به کارتاسیس صلح دراین کشورشده‌اند. لیبراسیون درهمین زمینه می‌نویسد: چهارتن رهبران جناهای مدعی قدرت درلیبی برخلاف قرارفبلی موافقت خود را با توافق‌های پاریس تنها با بلند کردن دست اعلام داشتند وحاضرنشدند درمقابل دوربین متن توافق‌ها را امضا نمایند.

لیبراسیون می‌افزاید: ازهمین رو کارشناسان می گویند احتمال این که انتخابات سراسری درلیبی درماه دسامبرانجام شود قطعی نیست. لیبراسیون می‌نویسد: این را ازمتن بیانیه "گروه بین المللی بحران" نیزمی‌توان دریافت. دراین بیانه تاکید شده است که برای استقرارصلح و بازگشت آرامش به لیبی هنوز راه درازی درپیش است. واما سوقصد تروریستی روزگذشته درشهر"لیژ" بلژیک باردیگر اروپا را درنگرانی فرو برد. روزنامه های امروز فرانسه گزارش‌ رویدادهای بلژیک را با وسعت بازتاب داده‌اند.

فیگاروروزنامه صبح پاریس درگزارشی تحت عنوان "بلژیک ازمراکز عمده تروریسم اروپایی" می‌نویسد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که دردوران حضورداعش درعراق وسوریه 450 شهروند بلژیکی برای پیوستن به صفوف داعش به منطقه رفته‌اند. فیگارو می‌افزاید: این آمار نشان می‌دهد که، به نسبت جمعیت، بلژیک بزرگترین صادرکننده جهادیست‌ها ازکشورهای اروپایی به خاورمیانه بوده است.

فیگارو می‌نویسد: بلژیک تاکنون کمترین اقدامی برای بازپس گیری اتباع خود ازسوریه و عراق ومحاکمه آنها نکرده است. "جان ژامبون" وزیرکشوربلژیک به این پرسش چنین پاسخ می دهد که بازگشت این افراد درراستای نیازهای امنیت عمومی چه داخلی وچه خارجی بلژیک نیست. فیگارو می‌نویسد: ازآغازسال‌های 2000 یک شاخه بلژیکی – مراکشی درقلب فعالیت‌های جهادگرایانه دراروپا قراردارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید