افغانستان

نهاد ها و مسئولیت ها

تظاهرات در نوامبر گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات و با شعار انتخابات مجدد
تظاهرات در نوامبر گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات و با شعار انتخابات مجدد REUTERS/Ahmad Masood

اگرچه نتایج انتخابات افغانستان اعلان شد، و قرار است آقای کرزی دور جدید پارلمان را در اول ماه آینده افتتاح کند، ولی به دلیل اتهام تقلب، تردیدات و انتقادات فراوانی هنوز هم موجود است و نهاد های مختلف میخواهند در مورد نتایج انتخابات ابراز نظر کنند.

تبلیغ بازرگانی

یکی دادستانی (لوی سارنوالی) است، که میخواهد قبل از افتتاح پارلمان به شکایات رسیدگی شود، و دیگر، دادگاه عالی (ستره محکمه) است، که میخواهد در مورد درست بودن نتایج ابراز نظر کند، و احتمالاً به ابطال کلی یا نسبی این انتخابات نظر بدهد. البته، نهاد جدید التاسیس دیگری هم وجود دارد بنام شورای قانون اساسی که وظیفه اش تفسیر قانون اساسی میباشد. برای بررسی این بحث ها، که این روز ها در افغانستان جریان دارد، گفتگویی داریم با سید احمد نجیب محمود، استاد حقوق در دانشگاه کابل.

آقای محمود بعد از شرح کشش های نهاد مختلف، میگوید که در گذشته، بر اساس یک «اتفاق ضعیف»، تفسیر قانون اساسی را همین دادگاه عالی انجام داده است. و شورای قانون اساسی این مسئولیت را ندارد. بجواب این سوال که آیا این مصلحت ها و این اتفاقات ضعیف نیست که مانع مدرن شدن نهاد های افغانستان میشود، آقای محمود میگوید که با وجود تلاش جامعۀ بین المللی، این مصلحت ها وجود دارند و شاید هم باعث این مشکلات میشوند.

گفتگو با سعید احمد نجیب محمود

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید