دسترسی به محتوای اصلی
بررسی مسئله روز

نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران

۱۰ دقیقه

میهمان برنامه، مرتضی کاظمیان، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی: قبل از هر چیز مایلم تأکید کنم که انتخابات پارلمانی فردا (جمعه) در ایران فقط اسمش "انتخابات" است، اما هیچ نشانی از یک انتخابات آزاد و دموکراتیک یا یک همه پرسی  سالم و عادلانه ندارد.    

تبلیغ بازرگانی

مرتضی کاظمیان: آنچه که فردا تحت عنوان "انتخابات" در ایران برگزار میشود، چیزی جز یک نمایش نیست. نمایشی، که طی آن قرار است باندهای قدرت، رانتخوارها و دیگر وابستگان به آیت الله خامنه ای، برسر تصاحب کرسی های هرچه بیشتری در مجلس، با همدیگر رقابت کنند.

در عین حال، از نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران، که در پی انتخابات سال هشتاد و هشت و سرکوب خونین مردم، سبب ایجاد شکاف و جدائی بازهم بیشتری میان حاکمیت و ملت و از دست رفتن باقیمانده مشروعیت حکومت گردید، انتخابات فردا از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است. طبق گفته خامنه ای، انتخابات فردا مهمترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامیست.

بی جهت نیست که خامنه ای مدام براهمیت ویژه این انتخابات تأکید میورزد. او این انتخابات را فرصتی برای بازسازی سیمای حاکمیت میداند. و امیدوار است.     

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.