نوروز

نوروز را بر شما خجسته می خواهیم و برایتان در سال تازه تندرستی، بهروزی و شادی آرزو می کنیم

Photo: EM/ RFI PERSAN

سال ١٣٩٤ رخت بر بست و سالی دیگر همگام و همپا با نوروز فرارسید. نوروز، جشن بهار و جشن طبیعت در دوران جمشید پیشدادی بود. جمشید بر اساس افسانه‌ها بردیوان پیروز شد و این چنین آئینی مردمی پا گرفت که تنها نشان دگرگونی زمان و نو شدن سال نبود، بلکه مفهومی اجتماعی و اخلاقی نیز داشت.در این برنامه‌، گفتارهائی در بارۀ پیشینه این جشن، آداب و مراسم و گسترۀ جغرافیائی آن همراه با ترانه های نوروزی فراموش نا‌شدنی تقدیم شنوندگان می شود. روحتان شاد، جانتان خوش و روز و روزگارتان نیک باد.

تبلیغ بازرگانی

برنامه نوروزی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید