سال نو، نوروز

نوروز ١٣٩٨ بر شما خجسته باد

سال نو بر شما مبارک باد
سال نو بر شما مبارک باد RFI/PERSAN

سالی سپری شد. سالی دیگر تازه آغاز راه کرده است. سالی که رفت کوله بار خود را به سالی که آمده است سپرد. کوله باری که مرده‌ریگِ زمانِ همواره در گذر است و اینک با گذر خود بهار و زندگی و امید می‌آورد و این چنین بشارتِ زایش پُردوام و پایداری می‌دهد.

تبلیغ بازرگانی

مردمانی که در فلات کهن ایران می‌زیستند، نیاکانِ زادگان امروزِ سرزمین‌های گوناگون این خطۀ پهناور، با نفس طبیعت، دم فرو می‌بردند و برمی‌آوردند. نوروز را از آنرو گرامی می‌داشتند که نشانِ بیداری طبیعت پس از خواب زمستانی بود. آنان با بهار می‌کاشتند، تابستان را به آبیاری و بارداری سپری می‌کردند، با پائیز بار برمی‌گرفتند و می‌اندوختند و زمستان، همانند طبیعت، برای نو کردنِ نیرو، آرام می‌گرفتند. بهار تازه همواره زمانِ برپا خاستنِ نیروی نو شدۀ پنهانی بود که همه جا جوانه می‌زد و سر بر می‌آورد.

ملّت‌ها و کشورها و تمدن‌ها نیز همواره این چنین‌بوده‌اند.آنهائی که کاشتند، درویدند و آنها که به خواب رفتند، هیچ ندیدند. سرزمین جمشید نیز همین گونه بوده است. دهه‌های پُربار و کامیار داشته و سده‌های پُر خار و بی بار.

در زمانۀ ما نیز زندگی انسان اینچنین است. هنگامی وقت کاشتن و بارور ساختن است، دوره‌ای زمانِ پرداختن وامیّد داشتن است، فصلی موقعِ چیدن و حاصل برداشتن است و زمانی نیزهنگامِ بهره گرفتن و آرمیدن است.

آنکه به طبیعت نگریسته و از طبیعت آموخته، دریافته که از امروز باید به فکر فردا بود. امروز باید فردا را بارور کرد.

هر هنگام امّا به نمایش هر سالۀ طبیعت دل سپرده و اندرز او را به کار بسته، فردائی شکوفان و آبادان آفریده و هر زمان بر آن پشت کرده و دل به روزگار خویش بسته، شعلۀ باور به فردا را خاموش کرده و آینده را خشکانده است.

آنکه امّا نمی‌کاود و نمی‌کارد، باری بر نمی‌گیرد و انبانی پُر نمی‌کند.

نوروز از همین رو بیدار می‌کند و پیام امیّد می‌آورد. بشارت می‌دهد که کودک شیر خوار طبیعت «لب به لبن» بسته و با شتاب «فرّ جوانی» می‌گیرد. همین در دل‌ها، چراغ امیّد می‌افروزد و خود نیروی سازندگی و پایداری می‌شود.

زمانه‌ای که پیام امیّد ندهد، که باور به فردا را بارور نکند، که شور برپا ساختن نیانگیزد، زمستان در زمستان است و تاریکی و سوز و سردی در پی خواب. کوله باری که هر سال به سال دیگر می سپارد، تهی و پُر درد و آرمان‌کُش و بی فرداست.

بیدارتان آرزو می‌کنیم و نوروز را بر شما خجسته می‌خواهیم. روحتان شاد، تنتان تندرست و روزگارتان کامروا باد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید